Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. IV-606-001/703 Ob-4341/12 , Stran 2239
Št. IV-606-001/703 Ob-4341/12
Na podlagi določila 295. člena Zakona o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11 in 32/12) in 10. člena Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sklicuje direktor
13. skupščino
delniške družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne 12. novembra 2012, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: za predsednico skupščine se imenuje Jasmina Kalin Kante; za preštevalki glasov se imenujeta Darja Rijavec in Januša Kokot. Skupščini bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan, Ulica XXX. divizije 23, Nova Gorica. 2. Izvolitev dodatnega člana nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa nadzornega sveta: za dodatnega člana nadzornega sveta se za obdobje štirih let izvoli Elizabeta Čufer. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema. 3. Seznanitev skupščine z dodatnim članom predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe. Predlog sklepa: skupščina se seznani, da je bil na seji sveta delavcev, dne 5. 9. 2012, za dodatnega člana izvoljen Slavko Batistič, za obdobje štirih let. Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe. Prijava udeležbe na skupščini: pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini oddajo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe in so na ta dan kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi. Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovimi obrazložitvami, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja. Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti v pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. direktor Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.

AAA Zlata odličnost