Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 23/12 Ob-4325/12 , Stran 2229
Št. 23/12 Ob-4325/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje. II. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremične v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb. III. Predmet oddaje nepremičnine v najem Predmet oddaje nepremičnine v najem je poslovni prostor za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje, ki se nahaja v delu stavbe št. 1340, v izmeri 9,3 m², na zemljišču parc. št. 2062, k.o. Celje. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna na spletni strani MPJU: http://www.mpju.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/. IV. Informacije in ogled nepremičnine Za podrobnejše informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb smo dostopni na tel. 03/426-67-77, v času delavnika, med 8. in 14. uro. Nepremičnino si je možno ogledati. Pred ogledom se morajo ponudniki najaviti po tel. 03/426-67-71, pri Tomažu Bračku, ali 03/426-67-72, pri Igorju Skoku. V. Pogoji najema in izvajanja trgovinske dejavnosti 1. Najemnina Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnejšemu ponudniku. Višina mesečne najemnine je 30 € in vključuje obratovalne stroške. Najemnino bo najemodajalec zaračunaval vsake tri mesece. Najemojemalec bo plačal najemnino na osnovi prejetega računa, katerega bo najemodajalec izstavil do petega v mesecu za preteklo obračunsko obdobje. Najemojemalec bo račun dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izdaje računa. Najemojemalec je dolžan: – prostor sam opremiti na lastne stroške in z opremo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.), – poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene prostora in po zaključku vsakokratnega obratovalnega časa odnašati smeti, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, – odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarnice, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije sam, ipd. 2. Informacije glede nepremičnine Najemojemalec bo dolžan upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno-higienskih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi. Ponudnik mora imeti že odprto svojo trgovino, s čimer bo lahko, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika, zagotavljal ustrezno ponudbo v trgovini v prostorih najemodajalca. V razpisni dokumentaciji so navedeni pogoji glede obratovalnega časa, dovoljenih in nedovoljenih prodajnih artiklov ter drugi zahtevani pogoji, kakor tudi merila in kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika. 3. Sklenitev pogodbe Za oddajo nepremičnine v najem se sklene z najugodnejšim ponudnikom najemna pogodba za obdobje enega leta, z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine pogodbo takoj, če bi najemojemalec kršil določbe navedene v točki II. razpisne dokumentacije. Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna pogodba najkasneje 8 dni po izbiri. Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponudnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku, ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi najugodnejši ponudnik. VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine v najem Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine in opravljanje trgovinske dejavnosti izkažejo s ponudbo. Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu s pogoji in navodili opredeljenimi v razpisni dokumentaciji. Sestavni del ponudbe so tudi dokazila, ki jih mora ponudnik priložiti k ponudbi: – samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za čas sklenitve pogodbe, – gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za čas sklenitve pogodbe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, in dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila pa ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo. VII. Kraj, rok in način oddaje ponudbe Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje. Ponudba mora prispeti na naslov naročnika najkasneje do 5. 11. 2012, do 12. ure. Ponudnik lahko pošlje ponudbo po pošti ali jo dostavi osebno v tajništvo naročnika. Ponudbe prejete po navedenem roku bodo izločene, o čemer bo ponudnik pisno obveščen. Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni kuverti in izpolnjeni na naslednji način: desno navedba naslova naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslova ponudnika, levo spodaj z besedo: Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb. VIII. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb bo javno, dne 7. 11. 2012, ob 9. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izvedla pristojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna je ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in do roka navedenega v točki VII. Popolna je ponudba, če vsebuje vse zahtevane podatke in priloge opredeljene v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komisija sestavila zapisnik. Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponudnika na osnovi naslednjih kriterijev: – skupna vrednost artiklov, navedenih v ponudbenem predračunu, – reference, – število lastnih maloprodajnih trgovin ter obseg prodaje v njih. V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 10 dneh od datuma odpiranja ponudb. IX. Pravila javne ponudbe: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12). X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Naročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.
Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

AAA Zlata odličnost