Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 478-9/2009-197 Ob-4321/12 , Stran 2224
Št. 478-9/2009-197 Ob-4321/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2012 (OdRSPD12, Uradni list RS, št. 37/12)
javno dražbo
za prodajo stanovanja
I. Lastnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana. Upravljavec in organizator: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. II. Opis predmeta prodaje Garsonjera na naslovu Steletova ulica 6, 1000 Ljubljana, s št. 83, v III. nadstropju večstanovanjskega objekta. Obsega sobo, v izmeri 14,16 m2, kopalnico, v izmeri 3,31 m2 in hodnik, v izmeri 3,24 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, vse v skupni neto tlorisni površini 22,10 m2. ID znak nepremičnine (stanovanja): 1732-759-83. Prosta je vseh bremen. Je nezasedena. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnine je: 28.000,00 €. Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno ceno je 250,00 €. Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec. 3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 27111-7200013-43402012. Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno. 4. Način in rok plačila kupnine Kupec, tj. najugodnejši dražitelj, mora pogodbo podpisati najpozneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Rok za plačilo kupnine je v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 27111-7200013-43402012, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. 6. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev ter telefonsko številko in e-mail, – pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec), – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko, – izvirnik osebnega dokumenta, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – izvirnik osebnega dokumenta, – fotokopijo davčne številke, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine, – ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom. Vsi dražitelji morajo 1 dan pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, izdano s strani banke, iz katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter vsa ostala zahtevana potrdila in dokumente. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. V. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 25. 10. 2012, ob 10. uri, v mali sejni sobi, na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, I. nadstropje. VI. Drugi pogoji S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika komisije, nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem najpozneje v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja. Javna dražba je končana, ko predsednik dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Javno dražbo vodi komisija v skladu z 32. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v postavljenem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana. VII. Drugo Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Kontaktne osebe so dosegljive na tel. 01/478-68-35, 01/400-69-57, 01/400-69-76, vsak dan od dneva objave do dneva izvedbe javne dražbe, med 9. in 12. uro. Ogled stanovanja je možen, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-68-35. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Ministrstvo za zdravje

AAA Zlata odličnost