Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Ob-4318/12 , Stran 2219
Ob-4318/12
Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS, 15/08 – ZPacP in 77/08 – ZDZdr; ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)
javni razpis
za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL: – 1 koncesija na področju splošne medicine v DSO Trnovo in DSO Črnuče; – 2 koncesiji na področju zobozdravstva odraslih. 4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa Koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: 4.1. 1,04 programa splošne medicine (0,52 programa v DSO Trnovo, ČS Trnovo in 0,52 programa v DSO Črnuče, ČS Črnuče). 4.2. 0,93 programa zobozdravstva odraslih čim bliže lokaciji Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo), vendar znotraj ČS Center. 4.3. 0,93 programa zobozdravstva odraslih čim bliže lokaciji Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo), vendar znotraj ČS Center. 5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. Izbrani kandidati začnejo opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo. 6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo. 6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba: 6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji; 6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.1.4. da bo v primeru podelitve koncesije z oznako 4.1. na tem javnem razpisu, vsak dan od ponedeljka do petka izvajal koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih, tako v DSO Trnovo kot tudi v DSO Črnuče. V ta namen bo pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti z družbo DEOS d.d. sklenil pogodbo o uporabi ordinacijskih prostorov. Poleg tega mora imeti vlagatelj ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; 6.1.5. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, za katero kandidira na tem razpisu; 6.1.6. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. 6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba: 6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o podelitvi koncesije; 6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.2.4. da bo pravna oseba v primeru podelitve koncesije z oznako 4.1. na tem javnem razpisu vsak dan, od ponedeljka do petka, izvajala koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih tako v DSO Trnovo kot tudi v DSO Črnuče. V ta namen bo pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti z družbo DEOS d.d. sklenila pogodbo o uporabi ordinacijskih prostorov. Poleg tega mora imeti pravna oseba ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; 6.2.5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije; 6.2.6. da pravna oseba ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, za katero kandidira na tem razpisu; 6.2.7. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, za katero kandidira pravna oseba na tem razpisu; 6.2.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva pravno osebo, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. 7. Merila za vrednotenje vlog 7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): 7.1.1. delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk; 7.1.2. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk; 7.2. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah z oznako 4.2. in 4.3. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): 7.2.1. pričetek z delom: največ 10 točk; 7.2.2. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in v javnem razpisu navedeno lokacijo: največ 10 točk. 8. Žreb: če je na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji več vlog ocenjenih z enakim številom točk, se izvede žreb. 9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji. 10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti naslovljene na naslov Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 22. 10. 2012, do 24. ure, ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL do 22. 10. 2012, v delovnem času (od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17. in v petek od 8. do 13. ure). 11. Obravnava vlog Razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge, ter tudi ostale vloge, ki ne bodo izbrane, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna komisija ali upravni organ oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali, da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 12. Odpiranje vlog Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 25. 10. 2012, ob 9. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 25. 10. 2012, ob 10. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.3. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 25. 10. 2012, ob 11. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dosegljiva: – na spletnih straneh MOL (http://www.ljubljana.si) in – v Glavni pisarni MOL: – od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17.ure in – v petek, od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost