Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2929. Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
2979. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
2980. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest

Sklepi

2930. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Iraklionu
2931. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Iraklionu

Drugi akti

2981. Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu
2982. Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2932. Sklep o spremembah Sklepa o naložbah investicijskega sklada
2933. Sklep o spremembi Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov

OBČINE

Ajdovščina

2934. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina

Bovec

2935. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem

Brežice

2936. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
2937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
2938. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Črenšovci

2939. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Črenšovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Črnomelj

2940. Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj
2941. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog
2942. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

2973. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje Sap

Horjul

2974. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov

Hrpelje-Kozina

2943. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Hrpelje - Kozina

Ivančna Gorica

2975. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
2976. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Kamnik

2977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Kanal ob Soči

2944. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kobarid

2978. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 2706/13, k.o. Drežnica

Kuzma

2945. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2012
2946. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Kuzma v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Mežica

2947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Polzela

2948. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2949. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2950. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Vrtcu Polzela, v šolskem letu 2012/2013

Postojna

2951. Odlok o spremembah in dopolnitva Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2012
2952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave na območju Občine Postojna
2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Postojna
2954. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2013

Semič

2955. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2956. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2957. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2958. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
2959. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
2960. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Straža

2961. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2012

Tišina

2962. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina
2963. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

Zagorje ob Savi

2964. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 – 1. rebalans proračuna 2012

Žalec

2965. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
2966. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec

Žirovnica

2967. Sprememba Statuta Občine Žirovnica
2968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Žirovnica
2969. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica
2970. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žužemberk

2971. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB ZUZ«
2972. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

POPRAVKI

2983. Popravek Odločbe o delni razveljavitvi petega odstavka 98. člena Zakona o prevdnem postopku
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti