Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2940. Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj, stran 7571.

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
1. občinske ceste na območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju: »občina«) in postopek kategorizacije občinskih cest;
2. upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
3. način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe oziroma ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb »vzdrževanje občinskih cest«;
4. inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
4. člen
(kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.
(2) Lokalne ceste v občini v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (LK).
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Črnomelj (v nadaljevanju: »Občinski svet«) na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava, krajevne skupnosti in zainteresirane pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo enkrat letno oziroma po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Novogradnje občinskih cest ter kategorija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se na podlagi zasnove gospodarske javne infrastrukture določijo v prostorskih načrtih občine.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet na predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let, če se za njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, dostopu do kmetijskih površin in drugih površin oziroma nepremičnin, niso javne poti ali javne površine po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov in znamenitosti, lahko pa tudi drugih virov.
(4) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v evidencah gozdnih cest.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro lokalnega pomena, upravlja občinska uprava.
12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Na podlagi zasnove gospodarske javne infrastrukture se izdela načrt razvojnih programov za ceste, na podlagi kategorizacije cest pa se izdela letni plan vzdrževanja občinskih cest. V proračunu občine se zagotovi ustrezna višina sredstev za investicije in vzdrževanje občinskih cest in del sredstev za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni inšpektor, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov razvojnih načrtov cest in letnih planov vzdrževanja;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje investicijskih del na občinskih cestah;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah ter zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju ter programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Za vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen za upravne naloge (izdaja projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij), lahko župan občine pooblasti drugo osebo javnega ali zasebnega prava, ki naloge opravlja v imenu in za račun občine.
(3) Občinska uprava lahko zahteva pridobitev mnenja rednega vzdrževalca v postopku izdaje soglasja ali dovoljenja.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Občinski svet občine lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na sosednjem zemljišču ali objektu kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom zemljišča in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov, za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska uprava ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
18. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave, vključno z izdelavo projektne dokumentacije, pridobivanjem projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj ter gradbenim nadzorom.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
19. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
20. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
21. člen
(graditev občinskih cest)
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega proračuna občine. Postopek graditve ceste in objektov na njej mora potekati po predpisih, ki urejajo graditev objektov in posege v prostor. Izvajalca gradnje nove občinske ceste ali obnovitvenih del se izbere na podlagi postopka, ki ga predpisujejo predpisi o javnem naročanju.
(2) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro lokalnega pomena in v lasti občine.
(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinsko cesto in kategorizacija se opravi po določbah drugega poglavja tega odloka.
(4) V primeru gradnje nove občinske ceste ali njene obnove lahko župan pooblasti krajevno skupnost za izvedbo posameznih postopkov pri gradnji ali obnovi.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
22. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 25. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 25. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 25. člena tega odloka je odgovorna pristojna občinska uprava.
23. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, vključno z odvozom in hranjenjem zapuščenih vozil, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Vrsta, način in izvedbe vzdrževalnih del na občinskih javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja občinskih cest je določeno s predpisom ministra pristojnega za promet na podlagi česar redni vzdrževalec pripravi letni izvedbeni program.
(3) Vzdrževanje občinskih cest se praviloma loči na:
– občinske ceste v območju mesta Črnomelj,
– lokalne ceste (LC) in
– javne poti izven območja mesta Črnomelj.
(4) Redno vzdrževanje občinskih cest na območju mesta Črnomelj se zagotavlja v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj po Javnem podjetju Komunala Črnomelj, na ostalih cestah na območju Občine Črnomelj pa se redno vzdrževanje zagotavlja v okviru režijskega obrata v sestavi občinske uprave.
(5) Sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v potrebni višini se zagotavljajo v proračunu Občine Črnomelj. Na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu se z izvajalcem rednega vzdrževanja sklene pogodba.
24. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi skladno z določili tega odloka občinska uprava.
25. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste preusmeri promet na državno cesto ali na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC).
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
26. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
1. da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
2. da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste
ali
3. če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, zemeljskega plazu, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in podobno),
lahko župan s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep. Začasno prometno signalizacijo določi občinska uprava.
(2) Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste ter sredstva javnega obveščanja najmanj sedem dni pred njihovo označitvijo, slednji pa morajo javnost obvestiti najmanj tri dni pred izvedbo ukrepa.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko največ za obdobje 7 dni izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi občinsko upravo.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi v skladu z določbo 33. člena tega odloka.
27. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok
– pri lokalni cesti 8 m
– pri zbirni mestni cesti 10 m
– pri mestni cesti 8 m
– pri javni poti 5 m
– pri javni poti za kolesarje 2 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s podrobnimi prostorskimi načrti Občine Črnomelj.
28. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ter izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste ali javne površine in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ter promet na njej, bistveno oteževali vzdrževanje ceste ali javne površine ter onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
29. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so zaradi poškodb naprav in napeljav vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končnih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil ali oseb, mora upravljavec napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
30. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je še prepovedano:
1. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo, če je pristop po priključku možen.
2. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
3. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje ali onemogočanje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa;
4. izvajati kakršnakoli dela ali ukrepe, ki bi lahko ali so poškodovala cesto ali njen del.
31. člen
(obveznosti lastnikov ob občinski cesti)
(1) Lastniki nepremičnin ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali odteka voda, pritrjene snegolove in strešne žlebove. Lastniki morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. Enako morajo lastniki oziroma upravljalci objektov preprečiti odpadanje ometa, strešne kritine, opeke dimnikov ipd. na občinsko cesto.
(2) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
2. Ukrepi za varstvo prometa na cesti
32. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava obvesti policijo, občinskega inšpektorja in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali javnih površin. Dovoljenju za zaporo ceste mora biti priložena od občinske uprave potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter v primeru zapore ceste prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
(3) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
33. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinska uprava, razen v primerih iz 26. člena tega odloka oziroma v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembnost območja ali naselja in podobno (turistična in druga obvestila signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči občinska uprava s soglasjem. Občinska uprava oziroma izvajalec rednega letnega vzdrževanja cest ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
34. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda na za to predvidene lokacije le za določen čas (za čas trajanja in oglaševanja prireditve, razstave, sejma ipd.) Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
35. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje občinske uprave v kolikor se poseg izvaja na nepremičnini v lasti občine je potrebno predhodno skleniti tudi ustrezno pogodbo.
36. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava ter zoper soglasje iz drugega odstavka 33. člena tega odloka je dovoljena pritožba pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. O pritožbi odloči župan.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
37. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za nadzor nad uresničevanjem določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, je pristojna Medobčinska inšpekcija in redarstvo v skladu s pooblastili, ki jim jih dajejo veljavni predpisi.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(prekrški)
Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 500,00 EUR, če:
1. brez soglasja, ali v nasprotju s soglasjem postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave v občinski cesti (prvi odstavek 28. člena);
2. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali javni prometni površini ali pa opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 29. člena);
3. pisno ne obvesti izvajalca rednega letnega vzdrževanja cest in občinsko upravo o posegih na občinski cesti, ter ne vzpostavi ceste v prvotno stanje (tretji in četrti odstavek 29. člena);
4. postavi na javnih površinah ob občinski cesti objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe, brez pridobitve mnenja občinske uprave ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez dovoljenja občinske uprave (35. člen);
5. začasno ali trajno zasede občinsko cesto, njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (30. člen);
6. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč ter snega ali ledu, ki je zdrsnil na pločnik ali občinsko cesto, ne prepreči odpadanje ometa, strešne kritine, opeke dimnikov ipd. na pločnik ali občinsko cesto, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (prvi odstavek 31. člena);
7. brez dovoljenja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (34. člen).
39. člen
(prekrški posameznikov)
Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prejšnjega člena.
40. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. Če teh cest ne vzdržuje redno v skladu z letnim ali mesečnim planom.
2. Če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki.
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(način začasnega vzdrževanja občinskih cest)
(1) Ne glede na določilo četrtega odstavka 23. člena tega odloka do izbire rednega vzdrževalca, redno vzdrževanje javnih poti izven območja mesta zagotavlja na svojem območju Krajevna skupnost.
(2) Krajevnim skupnostim se sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja iz prejšnjega odstavka zagotovijo skladno z veljavnimi kriteriji za delitev sredstev sprejetim na Občinskem svetu.
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/01) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 118/07).
43. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2012
Črnomelj, dne 27. septembra 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost