Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Postojna, stran 7583.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 11. seji dne 26. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o turistični taksi v Občini Postojna (Uradni list RS, 78/98; v nadaljnjem besedilu: odlok) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Plačila turistične takse so oproščene osebe v skladu s prvim odstavkom 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Osebe, ki so navedene v drugem odstavku istega člena, plačujejo turistično takso v višini 50 %.«.
2. člen
V 8. členu odloka se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja tudi pristojni Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Z globo 835,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 210,00 EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 415,00 EUR samostojni podjetnik posameznik ter z globo 250,00 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:
– ne pobirajo turistične takse v skladu s tem odlokom,
– ne nakazujejo turistične takse v skladu s 7. členom tega odloka,
– ne vodijo evidence v skladu s 7. členom tega odloka.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2012
Postojna, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost