Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2932. Sklep o spremembah Sklepa o naložbah investicijskega sklada, stran 7548.

Na podlagi tretjega odstavka 190. člena, 5. točke 213. člena, prvega odstavka 251. člena in 372. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah Sklepa o naložbah investicijskega sklada
1. člen
Drugi odstavek 7. člena Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se spremeni tako, da se glasi:
»Med druge organizirane trge iz tretjih držav iz 3. točke prvega odstavka 244. člena ZISDU-2 spada redno delujoč in za javnost odprt večstranski sistem trgovanja, ki ga upravlja upravljavec organiziranega trga iz tretje države, ki je polnopravni član svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oziroma FIBV), in ki v tem sistemu v skladu z vnaprej določenimi pravili povezuje interese glede prodaje in nakupa finančnih instrumentov številnih tretjih oseb tako, da se sklene pravni posel glede finančnega instrumenta ter:
1. v zvezi s katerimi ima družba za upravljanje vzpostavljene vse potrebne sporazume in postopke, ki zagotavljajo poslovanje v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja ter pravili ravnanja kot jih določa ZISDU-2 in sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje in
2. v zvezi s katerimi ima skrbnik investicijskega sklada vzpostavljene vse potrebne sporazume in postopke za poravnavo poslov s finančnimi instrumenti.«
2. člen
V 2. točki 18. člena Sklepa se besedilo: »kreditne institucije, ki izpolnjujejo pogoje iz 12. člena tega sklepa« nadomesti z besedilom: »kreditne institucije, katerih zadnja razpoložljiva dolgoročna kreditna ocena mora dosegati najmanj BBB pri Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa2 pri Moody's«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-48/2012-4
Ljubljana, dne 3. oktobra 2012
EVA 2012-1611-0162
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost