Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2982. Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu, stran 7613.

Na podlagi 20. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
P O S L O V N I K
Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
1. člen
(predmet urejanja)
Ta poslovnik določa sestavo, oblikovanje in način delovanja Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu (v nadaljnjem besedilu: svet), ki je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.
2. člen
(sedež sveta)
Sedež sveta je na sedežu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: urad).
3. člen
(sestava sveta)
(1) Svet sestavljajo predsednik sveta, podpredsednik sveta in 19 članov. Od tega je pet predstavnikov državnih organov in institucij ter organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije in 14 članov predstavnikov Slovencev v zamejstvu, ki so zastopani, kot je to določeno v devetem odstavku 20. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10).
(2) Predsednik Vlade Republike Slovenije je predsednik sveta po funkciji.
(3) Podpredsednik sveta je vsakokratni predstojnik urada, ki predlaga tudi sekretarja sveta. Predsednik sveta lahko v primerih svoje odsotnosti pooblasti podpredsednika sveta za vodenje seje.
(4) Administrativno-tehnična opravila za svet opravlja urad.
4. člen
(oblikovanje sveta)
(1) Predsednik sveta izda poziv reprezentativnim organizacijam avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in določenim državnim organom, institucijam ter organizacijam civilne družbe iz Republike Slovenije, da predlagajo kandidate za člane sveta.
(2) Na podlagi zbranih predlogov urad pripravi seznam kandidatov in ga skupaj s svojim mnenjem predloži predsedniku sveta.
(3) Če reprezentativne organizacije avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah ne predlagajo ustreznega števila članov, imenuje predsednik sveta predpisano število članov po lastni presoji.
(4) Predsednik sveta s sklepom imenuje člane in sekretarja sveta na podlagi lastne presoje.
(5) Reprezentativne organizacije avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah so tiste organizacije, ki s svojo aktivnostjo, visokim številom individualnega in kolektivnega članstva povezujejo pripadnike avtohtone slovenske narodne skupnosti na določenem teritoriju.
5. člen
(predčasna razrešitev članov sveta)
(1) Predsednik sveta lahko člana sveta predčasno razreši:
– na utemeljen predlog tistega, ki ga je predlagal v imenovanje;
– na njegovo lastno željo;
– v primeru smrti.
(2) Predsednik sveta imenuje novega člana po lastni presoji na podlagi novo zbranih predlogov, kot je to določeno v prejšnjem členu, s tem da novega člana predlaga predlagatelj, ki je predlagal razrešenega člana.
6. člen
(seje sveta)
(1) Seje sveta sklicuje predsednik sveta po potrebi, najmanj dvakrat letno. Seje sveta so lahko redne ali dopisne.
(2) Sklicatelj mora predložiti dnevni red seje. O poteku seje se vodi zapisnik.
7. člen
(stroški delovanja sveta)
(1) Člani sveta, ki zastopajo Slovence iz zamejstva, so upravičeni do povračila potnih stroškov. Pri povračilu potnih stroškov se smiselno upoštevajo predpisi, ki se uporabljajo za javne uslužbence v organih državne uprave Republike Slovenije.
(2) Finančna sredstva za delo sveta se zagotavljajo s proračunom Republike Slovenije in so vključena v finančni načrt urada.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu (Uradni list RS, št. 76/06).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-12/2012
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-1537-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost