Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, stran 7609.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/1994 Odl. US: U-I104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77008 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF), Odredbe o določitvi šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/12), 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09 – UPB1) sta Občinski svet Občine Kamnik na 17. seji dne 26. 9. 2012 in Občinski svet Občine Komenda na 13. seji dne 20. 9. 2012 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS, št. 39/09, 56/09, 45/11, Uradne objave GOK, št. 4/09) se v 7. členu dopolnita prva in četrta alineja, ki se glasita:
»– služba splošne medicine z družinsko medicino – sploš­na služba,
– splošna strokovna služba – skupna služba«.
2. člen
Dopolni se četrti odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS, št. 39/09, 56/09, 45/11, Uradne objave GOK, št. 4/09), in sicer se v skladu z Odredbo o določitvi šifranta vrst zdravstvene dejavnosti dodajo naslednje nove šifre dejavnosti:
»– C 32.500 Zobotehnika
– O 84.300 Dejavnosti obvezne socialne varnosti (med katere spadajo pripravniki in sekundariji, specializanti, tolmači)
– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.«
3. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. Veljati začne v osmih dneh po objavi, uporabljati pa se začne naslednji dan po uveljavitvi zadnje uradne objave.
Št. 007-3/2011-4/4
Kamnik, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
Št. 007-0011/2008-5
Komenda, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

AAA Zlata odličnost