Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Ob-4394/12 , Stran 2216
Ob-4394/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09/02
Nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo
1. Namen in predmet javnega razpisa Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe sistemov upravljanja z energijo. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa izvaja: – po pravilih za dodeljevanje subvencij, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo javni in nevladni sektor, – po pravilih za podeljevanje državnih pomoči, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo podjetja. Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene: – regulacija in upravljanje z energijo – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, izvedba obratovalnega nadzora in daljinskega upravljanja, uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih parametrov; napredni sistemi za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci; – uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001. Definicija namenov Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene, so nadgradnje obstoječih praks spremljanja rabe energije z uvedbo sistemov oziroma metod upravljanja z energijo na podlagi minimalnih normiranih prihrankov. Ob tem pa tudi projekti regulacije in povečanja učinkovitosti sistemov – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov,in/ali inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci in/ali, izvedba obratovalnega nadzora in/ali, uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001. Ti so definirani kot faktorji prihrankov glede na vrsto energije in sektor, ki mu prijavitelj pripada. Prihranek končne energije se določi enkratno za celotno življenjsko dobo ukrepa – 5 let. Projekti med nameni so lahko sledeči: Regulacija in upravljanje z energijo: – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, ki omogočajo: – učinkovito avtonomno obratovanje procesov, – povezljivost s sistemom obratovalnega monitoringa in daljinskega upravljanja; – izvedba obratovalnega nadzora, ki omogoča: – nadzor v realnem času nad obratovanjem procesov, – daljinsko krmiljenje procesov, – alarmiranje o nepravilnostih v obratovanju procesov, – arhiviranje podatkov o obratovanju procesov v standardno bazo, – avtomatsko popisovanje rabe energije v standardno bazo; – uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih parametrov, ki omogoča: – dvosmerna povezljivost s podatkovnimi bazami, – izračun optimalnih obratovalnih parametrov procesov, na podlagi podatkov obratovalnega nadzora, – posredovanje izračunanih optimalnih obratovalnih parametrov do procesa, – alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti obratovanja, na definirana odstopanja od cilja; – uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, ki omogoča: – dvosmerno povezljivost s podatkovnimi bazami, – definiranje ključnih procesnih indikatorjev na osnovi zajetih meritev o rabi energije, – splošni pregled meritev in ključnih procesnih indikatorjev, – pregled merjenih vrednosti in primerjava s ciljanimi vrednostmi, – pregled kumulativnih vsot odstopanj od ciljnih vrednosti, – možnost izvoza podatkov v CVS ali XLS obliki, – alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti obratovanja, na definirana odstopanja od cilja; – inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci. Uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001: kot pomoč organizacijam pri zagotavljanju boljše izrabe lastnih obstoječih porabnikov energije; ustvarjanje preglednost in lažje komunikacije v zvezi z upravljanjem energetskih virov; spodbujanje najboljših praks energetskega upravljanja in krepitev dobrega vedenja pri upravljanju z energijo; pomoč postrojenjem v ocenjevanje in prednostnem izvajanje novih energetsko učinkovitih tehnolog; zagotavljanje delovnih okvirov za spodbujanje energetske učinkovitosti v celotni dobavni verigi; vpeljevanje izboljšav pri projektih upravljanja z energijo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov; omogočanje integracije z različnimi organizacijskimi sistemi upravljanja, kot so okolje ter zdravja in varnosti. Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost. 2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – javni sektor in nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo: a) samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, b) javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE; – podjetja/industrija, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). V primeru izvedbe projekta po modelu pogodbenega znižanja stroškov za energijo in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj v okviru pravil tega javnega razpisa, ki veljajo za podjetja, lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: – partnerja v pogodbenem razmerju sta pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po BTO (build-transfer-operate) modelu tudi najemnik, in obratovalec, in uporabnik storitev, ob tem se za pogodbeno razmerje štejejo tudi koncesijska in druga podobna razmerja, – med partnerjema mora biti sklenjena ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let), – ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve. V primeru, da je vlagatelj za pridobitev sredstev pogodbenik iz prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun višine finančne spodbude oziroma stopnje sofinanciranje, presoja glede na status, položaj in velikost pogodbenika. 3. Pogoji za sofinanciranje projektov Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme. Izpolnjevanje pogojev oziroma skladnosti, v primeru uvajanja ISO ali SISTEN standarda, je lahko interna odločitev uporabnika in kot taka prepuščena interni presoji, razen v primeru, če bi prišlo do zakonskih zahtev ali zahtev partnerja pri energetskem pogodbeništvu. Merilo za doseganje prihranka: a) v primeru javnega in nevladnega sektorja: prihranek končne energije mora biti večji ali enak 7% pri električni energiji in 10% pri toploti in gorivih; b) v primeru podjetij/industrije: prihranek končne energije mora biti večji ali enak 5% pri električni energiji in 7% pri toploti in gorivih. Prihranek se računa po metodologiji, ki je priloga tega razpisa. Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa. 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za namene, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 100.000,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik; – presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja; – presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor; – presegati 100.000,00 EUR; – biti nižja od 3.000 EUR. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za namene: – višina sofinanciranja ne sme presegati 0,300 EUR finančne spodbude za vsako prihranjeno kWh energije. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene, so: – pripravo projektne – tehnične dokumentacije (do 10% skupne vrednosti ukrepa), – nabavo programske opreme za namene, opisane v točki 3, – nabavo merilnih in regulacijskih sistemov in naprav, opisanih v točki 3, – montaža/inštaliranje in zagon sistemov, – svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme iz točke 3, – svetovalne storitve za namene uvedbe standarda iz točke 3. Neupravičeni stroški pri vseh projektih so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški ter davek na dodano vrednost (DDV) in drugi davki. 5. Pogoji za dodelitev sredstev Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni nameni. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta. Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati. Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 126/2007 s spremembami in dopolnitvami). Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – da investicije pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati. Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj 3 konkurenčne ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev. Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe, kar pomeni, da investitor pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet finančne spodbude. Sredstev se ne podeli, če je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči. Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2014. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. 6. Priprava in popolnost vlog Vsaka vloga mora vsebovati: – OBRAZEC št. 1 – vloga; – fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni zakoniti/statutarni zastopnik; – odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne skupnosti); – akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti); – sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva); – izjava, da vlagatelj je oziroma ni javni naročnik; – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega 20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki); – besedilo javnega razpisa za vsako izvedeno storitev ter akt o izbiri izvajalca ali izjava vlagatelja, da bodo izvajalca izbrali v skladu z določili ZJN in popis del s projektantskimi cenami potrjeno s strani odgovornega projektanta (velja zgolj za javne naročnike); – OBRAZEC št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju; – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu; – izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki se jih bo dokazovalo s tehničnim opisom uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme; – izjava o doseganju prihrankov energije in emisij CO2. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani, www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, javni razpis PETROLURE/JP/2012/U09/02, kategorija vlagatelja: podjetje / javni in nevladni sektor«. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 10. 2012. 7. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 10. 10. 2012 ob 8.30, nato vsako delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih namenov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. 8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge, pri čemer se vrstni red za vlagatelje, ki predstavljajo javni ter nevladni sektor in vlagatelje, ki predstavljajo podjetja, vodi ločeno. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude. 9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za namene, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo: – zahtevek za sofinanciranje, – seznam preverjenih računov, – izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta, – potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, – končno poročilo, – fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega namena s predvidenimi prihranki energije, – drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno zahteva. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. 10. Drugo Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost