Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2909. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 7516.

Na podlagi določil 14., 15., 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 10/05, uradno prečiščeno besedilo, ZDSve – UPB1), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 15. redni seji dne 25. 9. 2012 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
Na podlagi zakonskih določil in v skladu s temi pravili izvoli Občinski svet Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Postopek izvolitve elektorja in predlaganja kandidata za člana državnega sveta je potrebno izvesti znotraj rokov, ki jih opredeljuje rokovnik volilnih opravil za volitve v državni svet, oziroma tako, da lahko pristojni organ občine o sklepih občinskega sveta obvesti pristojno volilno komisijo najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja.
II. VOLITVE ELEKTORJA OBČINE V VOLILNO TELO
3. člen
Volilno telo za volitve člana državnega sveta v 14. volilni enoti sestavljajo izvoljeni elektorji občin, ki sestavljajo volilno enoto.
Skladno z zakonom ima občina v volilnem telesu enega elektorja.
4. člen
Za elektorja je lahko predlagan in izvoljen vsak, ki ima volilno pravico v občini.
5. člen
Kandidate za elektorja lahko predlagajo:
– vsak član občinskega sveta,
– svetniška skupina.
Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli.
Predlogi morajo biti pisni in morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča. Predlogu mora biti priloženo soglasje kandidata.
Predloge posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: komisija), Trg 2, 8216 Mirna Peč, najkasneje 40 dni pred dnevom splošnih volitev članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov, ki je določen z odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet.
6. člen
Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam predlaganih kandidatov za elektorja po abecednem vrstnem redu, z označbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri se voli elektor.
7. člen
Pred začetkom glasovanja občinski svet izmed svojih članov izvoli volilni odbor, ki ga sestavljata predsednik in dva člana.
Občinski svet tajno, z glasovnicami, glasuje o predlogih za elektorja. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, tako da je zaporedje kandidatov enako, kot ga je določila komisija v predlogu iz 6. člena teh pravil.
Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor se voli elektorjev. Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi največje število glasov.
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov oziroma če je več kandidatov dobilo enako število glasov, odloči o izvolitvi med njimi žreb, ki ga opravi volilni odbor takoj, na seji občinskega sveta.
8. člen
Župan posreduje sklep občinskega sveta o izvolitvi elektorja volilni komisiji 14. volilne enote, najkasneje 30 dni pred dnem volitev predstavnikov lokalnih interesov, z vsemi potrebnimi prilogami.
III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
9. člen
Občinski svet lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
10. člen
Za člana državnega sveta je lahko predlagan, kdor ima volilno pravico v občinah, ki sestavljajo 14. volilno enoto, skladno z zakonom.
11. člen
Za postopek in način oblikovanja predloga ter določitev kandidata za člana državnega sveta se smiselno uporabljajo določbe teh pravil, ki opredeljujejo izvolitev elektorja.
12. člen
Župan posreduje sklep občinskega sveta o določitvi kandidata za člana državnega sveta volilni komisiji 14. volilne enote, najkasneje 30 dni pred dnem volitev predstavnikov lokalnih interesov, z vsemi potrebnimi prilogami.
IV. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov občinskega sveta.
14. člen
Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi. Uporabljajo se tudi za izvedbo volitev v državni svet v letu 2012.
Št. 041-1/2012-2
Mirna Peč, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost