Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2923. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Šalovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 7531.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 ZDSve-UPB1 in 95/11 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 17. redni seji dne 21. 9. 2012 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnika Občine Šalovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika Občine Šalovci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta (v nadaljevanju: predstavniki) ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Občinski svet Občine Šalovci izvoli svojega predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta v skladu s 40. in 41. členom Zakona o državnem svetu.
Občinski svet lahko določi 1 kandidata za člana državnega sveta.
II. POSTOPEK PREDLAGANJA IN IZVOLITVE PREDSTAVNIKOV TER PREDLAGANJE IN DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
3. člen
Postopek obsega predlaganje in izvolitev kandidata za predstavnika ter predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za predstavnika lahko predlaga skupina najmanj 3 članov občinskega sveta.
Vsaka skupina lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih voli.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za predstavnike oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 15 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov za predstavnike in kandidatov za člane državnega sveta po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu.
7. člen
Predstavnika se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli predstavnikov.
Izvoljeni je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred njegovim imenom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za predstavnike oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan Občine Šalovci.
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta oziroma za predstavnika določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan oziroma katerikoli član občinskega sveta.
11. člen
Pooblaščeni delavec občinske uprave mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega predstavnika ter kandidaturo z osebnimi podatki in pisnim soglasjem kandidata za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
III. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti prenehajo veljati pravila, ki jih je občinski svet sprejel na seji dne 11. 10. 2002.
Št. 041-2/2012
Šalovci, dne 21. septembra 2012
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost