Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 478-25/2012 Ob-4324/12 , Stran 2231
Št. 478-25/2012 Ob-4324/12
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa 18. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 26. 9. 2012, ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje Dvosobno stanovanje, št. 12, v 3. nadstropju, na naslovu Gradnikova cesta 129, Radovljica, neto tlorisne površine 52,81 m2, s kletno shrambo, posamezni del stavbe št. 67, v večstanovanjski stavbi, št. 104, k.o. 2156-Radovljica. Stanovanje je zasedeno. 3. Izklicna cena za nepremičnino znaša 48.084,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 30 dneh od notarske overitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 99. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, 4240 Radovljica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Gradnikova cesta 129, Ne odpiraj. Rok: 25. 10. 2012, do 8.30. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov prodajalca. 6. Ponudniki morajo najkasneje do 23. 10. 2012, do 11. ure, plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 99. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 7. Pogoji za sodelovanje V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. V pisni ponudbi morajo ponudniki priložiti: – ponudbeno ceno v evrih ter natančno navedbo nepremičnine, – izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe), – dokazilo o plačilu varščine, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti pisno pooblastilo. 8. Drugi pogoji Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno–kupljeno. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo) nosi kupec. Najemniki nepremičnine imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječa najemna razmerja ne vpliva. 9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključenem odpiranju ponudb oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo varščino. 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. 11. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 25. 10. 2012, ob 9. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica. 12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 13. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Manca Tomažin, tel. 537-23-45, v delovnih dneh, od 11. do 12. ure. 14. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Občina Radovljica

AAA Zlata odličnost