Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012-194 Ob-4344/12 , Stran 2225
Št. 900-3/2012-194 Ob-4344/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 15, v skupni izmeri 33,98 m2, na naslovu Grablovičeva 52, v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1039-15, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 58.800,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 14, v skupni izmeri 15,37 m2, na naslovu Grablovičeva 52, v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1039-14, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z neživili, storitvena dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 24.240,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 12, v skupni izmeri 33,80 m2, na naslovu Grablovičeva 54, v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1040-15, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 62.040,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 13, v skupni izmeri 17,85 m2, na naslovu Grablovičeva 54, v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1040-16, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 28.800,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 9, v skupni izmeri 48,83 m2, na naslovu Grablovičeva 58, v Ljubljani (pritličje, klet), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1988-16, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 72.840,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 8, v skupni izmeri 48,79 m2, na naslovu Grablovičeva 58, v Ljubljani (pritličje, klet), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1005-16, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 72.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 5, v skupni izmeri 17,86 m2, na naslovu Grablovičeva 60, v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1991-14, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (pisarniška dejavnost, storitvena dejavnost, trgovina z neživili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 28.200,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.8. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 7, v skupni izmeri 58,73 m2, na naslovu Grablovičeva 60, v Ljubljani (pritličje, klet), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1005-15, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 84.720,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.9. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 4, v skupni izmeri 15,96 m2, na naslovu Grablovičeva 62, v Ljubljani (pritličje), v Ljubljani, z ID oznako št. 1727-1990-14, v k.o. 1727-Poljansko predmestje (trgovina z živili). Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izklicna cena: 23.040,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.10. Predmet javne dražbe je poslovni prostor – pomožni prostor (skladišče), v kleti, v izmeri 70,59 m2, z ID oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc. št. 281/9, k.o. 1735 Stožice. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 28.250,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja (notarski zapis pogodbe, overitev podpisov pri notarju) ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi po vzpostavitvi etažne lastnine. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 25. 10. 2012, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 9.40, in sicer po naslednjem zaporedju: – poslovni prostor pod točko 2.1. – Grablovičeva 52, ob 9.40, – poslovni prostor pod točko 2.2. – Grablovičeva 52, ob 10. uri, – poslovni prostor pod točko 2.3. – Grablovičeva 54, ob 10.20, – poslovni prostor pod točko 2.4. – Grablovičeva 54, ob 10.40, – poslovni prostor pod točko 2.5. – Grablovičeva 58, ob 11. uri, – poslovni prostor pod točko 2.6. – Grablovičeva 58, ob 11.20, – poslovni prostor pod točko 2.7. – Grablovičeva 60, ob 11.40, – poslovni prostor pod točko 2.8. – Grablovičeva 60, ob 12. uri, – poslovni prostor pod točko 2.9. – Grablovičeva 62, ob 12.20 uri, – poslovni prostor pod točko 2.10. – Bratovševa ploščad 27, ob 12.40. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor pod točko____ na naslovu ____________«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah na naslovu Grablovičeva v Ljubljani dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, elektronski naslov: marina.anzur@ljubljana.si, kontaktna oseba je Marina Anžur. Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah na naslovu Bratovševa ploščad 27 v Ljubljani dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker. Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost