Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2903. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica, stran 7509.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu javnih plač (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB 13, 8/10 Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US:U-I-256/08-27, 50/10 Odl. US:U-I-266/08-12, 59/10, 85/10, 94/10 ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US: U-I-249/10-27, 40/12 – ZUJF) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 19. seji dne 18. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina), članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti, članov drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje župan.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(pravica do plače in plačila)
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(6) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(7) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom svetov ožjih delov občine, članom drugih organov občine ter članom delovnih in projektnih skupin pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.
3. člen
(plača župana)
(1) Župan občine je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v 49. plačni razred.
(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo 50 % plače poklicnega župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
(4) Sklep o opravljanju funkcije za čas mandata, o sklenitvi delovnega razmerja, o plači ter dopustu župana izda in podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Enako velja za nepoklicnega župana.
4. člen
(plača podžupana)
(1) Podžupan je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 34 do 41.
(2) Plačni razred podžupana določi s sklepom župan, glede na pooblastila in obseg dela podžupana.
(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo največ 50 % plače poklicnega podžupana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
(4) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(5) Pri predčasnem prenehanju mandata župana podžupanu določi plačni razred Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
5. člen
(osnova za obračunavanje plačil)
Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije oziroma plačila za opravljeno delo članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine, članov drugih organov občine, imenovanih s sklepom občinskega sveta ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje župan, je plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana).
2.1. Občinski svet in delovna telesa
6. člen
(letni znesek plačil)
(1) Letni znesek plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
(2) Plačilo za opravljanje funkcije je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seje delovnega telesa občinskega sveta.
(3) Članu občinskega sveta se določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta – 7,5 % plače župana,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta – 2 % plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 2 % plače župana,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 5 % plače župana.
(4) Podlaga za izplačilo sejnine za člane občinskega sveta je sklep o potrditvi mandata in lastnoročni podpis posameznika na listi prisotnosti. Original liste prisotnosti je sestavni del sejnega gradiva. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo v občinski upravi vodi občinska uprava.
7. člen
(Plačila članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta)
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki znaša 5 % plače župana.
(2) Glede vodenje evidence in načina izplačila se primerno uporablja določba četrtega odstavka 6. člena.
2.2. Nadzorni odbor
8. člen
(plačila predsedniku in članom nadzornega odbora)
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju pravico do plačila v obliki sejnin in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora. Letni znesek plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora, vključno s plačili za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina za vodenje seje nadzornega odbora – 2 % plače župana,
– kot sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora – 7,5 % plače župana,
– kot plačilo za izvedbo nadzorov po programu dela ali sklepu nadzornega odbora, po dokončnosti poročila, ne glede na število opravljenih nadzorov v skupnem znesku 3 % letne plače župana).
(3) Podlaga za izplačilo sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora je lastnoročni podpis posameznika na listi prisotnosti. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov nadzornega odbora, ki jo vodi občinska uprava.
(4) Podlaga za izplačilo plačila za izvedbo nadzora za predsednika in člane nadzornega odbora je izpolnjen list prisotnosti.
2.3. Delovne in projektne skupine
9. člen
(izplačila sejnin članom delovnih teles in projektnih skupin)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom organov delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet, ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje župan.
2.4. Člani svetov krajevnih skupnosti
10. člen
(sejnina predsednikov svetov krajevne skupnosti)
(1) Člani sveta krajevne skupnosti imajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata pravico do nagrade v obliki, ki se izplača za udeležbo na seji. Predsedniku sveta krajevne skupnosti pripada sejnina v višini 4 % plače od župana, članom sveta krajevne skupnosti pa pripada sejnina za udeležbo na seji v višini 1,5 %. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
(2) Sejnina se jim izplača enkrat letno, in sicer za največ osem sej.
(3) Višina sejnin člana sveta krajevne skupnosti, ki je hkrati tudi član občinskega sveta, ne sme presegati omejitve, določene v prvem odstavku 6. člena tega pravilnika.
(4) Podlaga za izplačilo sejnine za predsednika in člane sveta krajevne skupnosti je lastnoročni podpis posameznika na listi prisotnosti. Izplačilo sejnin se na podlagi evidence o opravljenem delu članov sveta krajevne skupnosti, ki jo vodi predsednik sveta krajevne skupnosti, izvrši v mesecu januarju za preteklo leto.
(5) Predsednik sveta krajevne skupnosti ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
2.5. Volilni organi
11. člen
(nadomestila)
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skladu z zakonom.
3. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
(povračila drugih stroškov)
(1) Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja občine. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s veljavnimi predpisi.
(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s veljavnimi predpisi.
13. člen
(nalog za službeno potovanje)
(1) Pravice iz petega odstavka 10. člena tega pravilnika uveljavlja predsednik sveta na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(3) Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
4. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo funkcionarji, člani nadzornega odbora, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
(2) Sredstva za sejnine članov sveta krajevnih skupnosti se zagotovijo iz prihodkov krajevnih skupnosti.
15. člen
(izplačila)
(1) Plače, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec.
(2) Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v osmih dneh po končanem službenem potovanju.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 41/07, 100/09 in 12/10).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2012
Miren, dne 18. septembra 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost