Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 5100-9/2012-1 Ob-4317/12 , Stran 2215
Št. 5100-9/2012-1 Ob-4317/12
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP) in usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z dne 6. 6. 2012, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2013–2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2013-2014 na skupno dogovorjenih področjih: – naravoslovno-matematične vede; – tehniške vede; – biotehniške vede; – medicinske vede; – družboslovne vede; – humanistika. Poudarek je na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah s področja okolja (vključno z znanostmi o morju), zdravja, biotehnologije s področja hrane, materialov (vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij. Prednost bodo imeli slovenski nosilci, ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko-ameriškega projekta za obdobje 2012–2013. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Združene države Amerike. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in ameriških raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Ameriška stran ne bo objavila javnega razpisa, zato ameriške sodelujoče raziskovalce na projektu prijavi samo slovenski prijavitelj. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Skupna ocena posamezne prijave bo sestavljena iz dveh ocen, in sicer iz ocene A (ocena domačega raziskovalca – slovenskega vodje bilateralnega projekta) in ocene B (ocena tujega raziskovalca – ameriškega vodje bilateralnega projekta). Pri oceni A je maksimalno število točk 5, prav tako pri oceni B. Skupaj je maksimalno število točk 10. Pri ocenjevanju bodo upoštevane samo tiste navedbe, ki bodo navedene v prijavnem obrazcu. Strokovna komisija bo pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme direktor agencije na podlagi predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije. – 6.1. Ocena A Pri oceni A se upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-7 z dne 4. 6. 2012 (v nadaljevanju: metodologija). Ocena posamezne prijave je ocena A1 – SICRIS (COBISS) točke (upoštevane točke) za objavljena raziskovalna dela za 5-letno obdobje (od 0 do 5 točk) za vodjo projekta, določena na podlagi elementov v poglavju B metodologije. – 6.2. Ocena B Tuje raziskovalce se ocenjuje po naslednjih kazalcih: – odličnost publikacij; – odličnost pri citacijah; – statusna odličnost. Merila odličnosti publikacij so: – skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem; – znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20; – (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi; – objave preko 100 člankov v SCI revijah; – patenti, podeljeni pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave. Merila odličnosti pri citacijah so: – naveden med citacijskimi klasiki po ISI; – število citatov; – najbolj citirani članki. Merila statusne odličnosti so: – Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev v financiranje) in druge prestižne nagrade; – članstvo uglednih akademij znanosti in umetnosti; – redni profesor ali profesor Emeritus; – glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike; – glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva; – član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike; – član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2013–2014 znaša okvirno 200.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2013–2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih ZDA; – stroške bivanja za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; – dnevnice za ameriške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba)), tj. 21,39 EUR; – dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih ZDA do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94. 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12)), tj. 48,00 USD. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ameriškim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2014. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav 9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava (1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-US-JR-Prijava/2012 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj – raziskovalec). (2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 5. 11. 2012, do 12. ure. (3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa (1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-US-JR-Prijava/2012) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO. (2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. (3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2013–2014« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. (4) Prijava brez digitalnega podpisa je pravočasna, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 5. 11. 2012, do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 5. 11. 2012, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 5. 11. 2012, do 12. ure (poštni žig). 9.3. Popolnost prijave (1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12). (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 7. 11. 2012, ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2012. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič, tel. 01/400-59-24, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost