Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2862. Spremembe Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 7441.

Na podlagi 6. in 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – UPB1, 117/06 – ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 24. 9. 2012 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 20/12 – UPB1) se v 17. členu briše osma alineja.
2. člen
V 23. členu statuta se v prvem odstavku spremeni trinajsta alineja, tako da se glasi:
»– ustanavlja, preoblikuje ali razpušča strokovne odbore in druga stalna ali občasna delovna telesa zbornice in imenuje oziroma razrešuje njihove člane,«.
3. člen
V 27. členu statuta se v drugem odstavku doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– nadzoruje realizacijo sklepov organov zbornice.«
4. člen
V 31. členu statuta se spremeni osma alineja tako, da se glasi:
»– upravnemu odboru predlaga imenovanje treh članov sveta kmetijsko gozdarskih zavodov kot predstavnike uporabnikov storitev,«
5. člen
V 36. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kdor ima univerzitetno izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj in izpolnjuje druge pogoje iz razpisa, ki ga sprejme upravni odbor.«
6. člen
40. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Za oblikovanje stališč na posameznih strokovnih področjih lahko upravni odbor zbornice ustanovi strokovne odbore in druga občasna in stalna delovna telesa. Strokovni odbori so obveznim organom zbornice dolžni dajati strokovna mnenja, usmeritve in predloge. Sklepi, stališča in mnenja strokovnih odborov so posvetovalnega značaja.
S sklepom o ustanovitvi drugih občasnih in stalnih delovnih teles upravni odbor zbornice določi tudi njihovo sestavo in pristojnosti.«
7. člen
41. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Člane strokovnih odborov na predlog predsednika imenuje in razrešuje upravni odbor.
Strokovni odbor ima praviloma največ sedem članov. Strokovni odbori so sestavljeni iz članov zbornice in drugih strokovnjakov, ki niso nujno člani zbornice.
Člani izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika odbora.«
8. člen
42. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik odbora je, v soglasju s predsednikom ali njegovim pooblaščencem oziroma na njuno zahtevo, zadolžen za sklic odbora. Predsednik odbora pripravi dnevni red, vodi sejo in predsedniku, njegovemu pooblaščencu oziroma upravnemu odboru v čim krajšem času posreduje zahtevano mnenje, stališče ali predlog.
Način dela strokovnih odborov ureja poslovnik, ki ga sprejme upravni odbor zbornice.«
9. člen
V 47. členu statuta se briše deveta alineja.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko jih sprejme svet zbornice, objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-12/2011-5
Ljubljana, dne 24. septembra 2012
Cvetko Zupančič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost