Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2906. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 7513.

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 19. seji dne 18. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Miren - Kostanjevica znašajo mesečno na otroka:
+------------------------------------------------+--------------+
|           Program          |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Dnevni program starost od 1 do 3 let      |  472,00 EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|Poldnevni program starost od 1 do 3 let     |  378,00 EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|Poldnevni program brez kosila          |       |
|starost od 1 do 3 let              |  302,00 EUR|
+------------------------------------------------+--------------+

+------------------------------------------------+--------------+
|Dnevni program starost od 3 do 6 let      |  370,00 EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|Poldnevni program starost od 3 do 6 let     |  296,00 EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|Poldnevni program brez kosila          |       |
|starost od 3 do 6 let              |  237,00 EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
Cena 10. ure varstva znaša 1,50 EUR.
2. člen
Stroški živil v cenah programov znašajo 40,50 EUR mesečno na otroka (dopoldanska malica 12,00 EUR, kosilo in popoldanska malica 28,50 EUR) oziroma 1,84 EUR na dan. Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 80 % stroška živil.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se, ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– Kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Miren - Kostanjevica ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– Namensko kreditno pogodbo in
– Potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita staršem pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. V obdobju med junijem in septembrom prehajanje iz programa v program ni možno.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka, in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Dodatno znižanje plačila iz zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo najkasneje v roku 5 dni od zaključka bolezni z ustrezno vlogo ter priloženim zdravniškim potrdilom. Za dneve odsotnosti iz zdravstvenih razlogov starši plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
6. člen
Staršem šoloobveznih otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se omogoči izpis iz vrtca s 1.7. v tekočem letu.
7. člen
Počitniško rezervacijo iz 5. člena tega sklepa in dodatna znižanja iz 6. in 7. člena tega sklepa lahko uveljavljajo le starši, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
8. člen
Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 3., 5., 6. in 7. člena tega sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v vrtec na območju Občine Miren - Kostanjevica (Miren, Bilje, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu).
9. člen
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen in do dodatnih znižanj in rezervacije niso upravičeni.
10. člen
Občina Miren - Kostanjevica bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi dodatnih popustov in olajšav pri plačilu staršev za programe vrtcev (Uradni list RS, št. 106/08) in Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 23/11).
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 600-0016/2012
Miren, dne 18. septembra 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost