Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2889. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012, stran 7499.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 17. seji dne 26. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v €|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |  leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 23.287.381|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 20.867.866|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 18.345.906|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 15.565.806|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  2.413.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   367.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.521.960|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.842.070|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   14.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   80.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   115.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   470.490|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   112.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   12.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   100.000|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   11.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   11.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.272.697|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   929.915|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  1.342.782|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |   22.718|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |   22.718|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 24.814.301|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  7.153.424|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  1.332.730|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   212.770|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  4.267.924|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |  1.340.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 10.181.367|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   239.246|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  6.364.329|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   910.431|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.667.361|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.942.822|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  5.942.822|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  1.536.688|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, |   678.930|
|   |ki niso pror. uporabniki          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   857.758|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ | –1.526.920|
|   |(I.-II.)                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   419.500|
|   |DELEŽEV (440+441)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   419.500|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |   419.500|
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |  –419.500|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –1.946.420|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH            |  1.946.420|
|DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA            |      |
+--------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
V 3. členu se doda nova točka, ki se glasi: »10. koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-0123/2011
Kamnik, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost