Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Ob-4362/12 , Stran 2240
Ob-4362/12
Na podlagi določil 13. člena Statuta delniške družbe Telemach Rotovž d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
21. sejo skupščine
delniške družbe Telemach Rotovž d.d.,
ki bo potekala dne 7. 11. 2012 ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. 2. Umik lastnih delnic družbe in sprememba Statuta družbe. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega reda skupščine: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič. Izvoli se verifikacijska komisija skupščine v sestavi predsednice Danijele Kosovič in preštevalca glasov Janeza Tekavca. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Edita Špitalar. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega reda skupščine: »Umakne se 707 (sedemstosedem) lastnih delnic družbe Telemach Rotovž d.d. Umik 707 (sedemstosedem) lastnih delnic družbe Telemach Rotovž d.d. se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu z določbami 3. (tretjega) in 4. (četrtega) odstavka 381. (tristoenainosemdesetega) člena ZGD-1 (ena). Osnovni kapital se zmanjša zaradi umika poslovno nepotrebnih lastnih delnic družbe in zaradi njegovega prevelikega obsega glede na dejavnost in potrebe družbe Telemach Rotovž d.d. Osnovni kapital družbe Telemach Rotovž d.d. je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v sodni register. Osnovni kapital se zmanjša za znesek v višini 568.121,34 EUR (petstooseminšestdesettisočstoenaindajset evrov 34/100) tako, da osnovni kapital družbe Telemach Rotovž d.d. po zmanjšanju znaša 7.534.237,16 EUR (sedemmilijonovpetstoštiriintridesettisočdvestosedemintrideset evrov 16/100). Znesek, ki ustreza skupnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic, v višini 568.121,34 EUR (petstooseminšestdesettisočstoenaindajset evrov 34/100), se odvede v kapitalske rezerve. Kapitalske rezerve družbe Telemach Rotovž d.d. so z vpisom sklepa v sodni register povečane za znesek v višini 568.121,34 EUR (petstooseminšestdesettisočstoenaindajset evrov 34/100). V prvem stavku 4. (četrtega) člena Statuta družbe Telemach Rotovž d.d. se dosedanji znesek 8.102.358,50 EUR (osemmilijonovstodvatisočtristooseminpetdeset 50/100) in številka 10.083 (ena nič nič osem tri) ter besedni navedbi tega zneska oziroma številke nadomestita z zneskom 7.534.273,16 (sedemmilijonovpetstoštiriintridesettisočdvestosedemintrideset evrov 16/100) in številko 9376 (devet tri sedem šest)«. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini: Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupšine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter besedilom predlaganih sprememb statuta, je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Telemach Rotovž d.d. Korenič Slavko, direktor

AAA Zlata odličnost