Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija za območje Endomed – OPPN, stran 7481.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09 – ZPNačrt-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 16. seji dne 25. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija za območje Endomed – OPPN
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt – spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Glazija za območje Endomed (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 654/12.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Mestni občini Celje.
3. člen
(predmet OPPN)
(1) Predmet OPPN je širitev obstoječe dejavnosti (prizidava) specialističnega ambulantnega diagnostičnega centra in gradnja poslovnega objekta z možnostjo stanovanj.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
– gradnja prizidka k objektu diagnostičnega centra – poslovno stanovanjski objekt (objekt B),
– gradnja poslovno stanovanjskega objekta (objekt C),
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja na njo,
– prometna ureditev območja,
– ureditev pripadajočih zunanjih površin.
II. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcele št. *222, 608/17, 615/3 in 608/18, k.o. Ostrožno. Površina območja meri 1478 m2.
(2) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja.
5. člen
(posegi zunaj območja OPPN)
(1) Izvedeta se nov dovozni priključek 2, ki poteka preko dela parcele št. 1140/72, k.o. Ostrožno in dovozni priključek 2, ki poteka preko dela parcele št. 615/9, k.o. Ostrožno.
(2) Priključek na kanalizacijsko omrežje poteka preko parcel št. 1140/72 in 1140/21, k.o. Ostrožno.
(3) Priključki na vodovodno, komunikacijsko in plinovodno omrežje potekajo preko parcele št. 1140/72, k.o. Ostrožno.
(4) Obstoječe nizkonapetostno in srednje napetostno omrežje se preuredi na parcelah št. 1140/72, 1140/21, 1140/71, k.o. Ostrožno in na parceli št. 577, k.o. Celje, kjer se priključuje na TP Ipavčeva.
III. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO Z OPPN
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje meji na zahodu na vzhodu na območje večstanovanjskih objektov, na severu je enostanovanjski objekt, južno od območja je kompleks Bolnišnice Celje. Na zahodu meji območje storitvenih dejavnosti.
(2) Območje OPPN se navezuje na sosednja območja preko obstoječega cestnega omrežja, in sicer Ipavčeve ulice (javna pot JP 538251) in Oblakove ulice (lokalna cesta LK 038872).
7. člen
(namembnost območja OPPN)
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim, predvidena je gradnja dveh poslovno stanovanjskih objektov:
– objekt B: prizidek k diagnostičnemu centru – stavba za storitvene dejavnosti, razširitev ambulantnega centra, stanovanja,
– objekt C: stavba za storitvene dejavnosti, stanovanja.
8. člen
(dopustni posegi)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod pogoji določil tega odloka:
– gradnja prizidka k objektu diagnostičnega centra – poslovno stanovanjski objekt (objekt B),
– gradnja poslovno stanovanjskega objekta (objekt C),
– rekonstrukcija obstoječega diagnostičnega centra (objekt A),
– odstranitve dotrajanih objektov,
– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
– gradnje objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– prometne ureditve (gradnja parkirišč, gradnje dovoznih priključkov),
– urejanje utrjenih zunanjih in zelenih površin,
– postavitev ograje.
9. člen
(odstranitve objektov)
Na območju OPPN se odstrani dotrajana lesena lopa.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
10. člen
(pogoji in usmeritve glede lege objektov)
(1) Zasnova umestitve objektov upošteva obstoječi objekt in gradbeno linijo objektov ob Ipavčevi ulici, ki jo le-ta določa.
(2) Umestitev predvidenih objektov je določena s:
– horizontalnimi gabariti novih objektov,
– točkami zakoličbe, s katerimi so novi objekti pozicionirani v prostoru,
– gradbeno linijo ob Ipavčevi ulici (črto, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti).
11. člen
(pogoji in usmeritve glede velikosti objektov)
(1) Tlorisni gabariti predvidenih objektov so:
– objekt B: 11.75 m x 16.25 m in vezni del 2.86 m x 16.25 m
– objekt C: 9.50 m x 12.50 m.
(2) Etažnosti obstoječih in predvidenih objektov so:
– objekt A: obstoječi – K (del objekta)+P+M,
– objekt B: K+P+1, vezni del P,
– objekt C: K+P+2.
(2) Kote pritličij predvidenih objektov B in C ±0.00 m bo na koti 238,51 mnv.
12. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Fasade se oblikuje sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov. Uporabljeni materiali so omet, les, beton, steklo ali sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov v barvni lestvici zemeljskih barv.
(2) Streha obstoječega objekta je štirikapnica s frčadami, predvideni objekti bodo imeli ravno streho, dopustna je izvedba štirikapnice skladne z obstoječo.
13. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Dostop do obstoječega objekta je urejen z Ipavčeve ulice na severovzhodni strani. Dostopi do predvidenih objektov se uredijo preko pločnika ob Oblakovi ulici in z Ipavčeve ulice.
(2) Na območje se izvedejo trije dovozi, ohrani se obstoječi dovoz za potrebe obstoječega objekta A, drugi z Ipavčeve ulice v kletne parkirne površine objekta B in tretji z Oblakove ulice za potrebe objekta C.
(3) Parkirne površine se uredijo na dvoriščih ob objektih A in C (12 parkirnih mest) ter v kletni etaži objekta B (4 parkirna mesta, od tega 1 za invalide).
(4) Ostale površine se zatravijo in zasadijo z okrasnimi grmovnicami in manjšimi drevesi. Obstoječi drevored ob Ipavčevi ulici se ohrani. Višina terena se prilagodi višini pločnika ob severnem robu Oblakove ulice.
(5) Dopustno je ograjevanje parcel z ograjami, ki so lahko delno polne in delno transparentne v kombinaciji z zasaditvijo. Odmik ograje na uvozu na parcelo mora biti od roba javne ceste odmaknjena najmanj 5,00 m, način izvedbe ograje mora zagotavljati preglednost.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
15. člen
(cestno omrežje)
Obstoječi dovoz 1 in predvideni dovoz 2 sta urejena z Ipavčeve ulice (javna pot JP 538251), predviden dovoz 3 se uredi z Oblakove ulice (lokalna cesta LK 038872).
16. člen
(parkirne površine)
Obstoječe parkirne površine so ob obstoječem objektu A. Nove parkirne površine se uredijo na dvoriščih ob objektih A in C (12 parkirnih mest) ter v kletni etaži objekta B (4 parkirna mesta, od tega eno mesto za invalide).
17. člen
(peš in kolesarski promet)
Peš promet je na obravnavanem območju urejen, posebnih površin za kolesarski promet na obravnavanem območju ni.
18. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za oskrbo objektov z vodo se dogradi vodovodno omrežje brez slepih vodov, ki bo navezano na obstoječe javno vodovodno omrežje ustrezne dimenzije.
(2) Za oskrbo objektov z vodo je potrebno izgraditi dva nova priključka iz javnega vodovoda LŽ 150 mm, ob Ipavčevi ulici. Eden bo služil potrebam predvidenega prizidka B, drugi pa potrebam objekta C.
(3) Za predvideni vodovod se izdela načrt vodovoda in se pridobi soglasje upravljavca javnega vodovoda. Vodovod se zgradi in preda v upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. pred izdajo soglasja za priključitev za prvi objekt.
(4) Novih hidrantov zunaj objekta ni predvidenih, obstoječi so del javnega vodovodnega omrežja.
(5) Pri projektiranju infrastrukturnih vodov je potrebno upoštevati odmike teh vodov od osi javnega vodovoda in sicer:
– odmik pri približevanju 1,0 m
– odmik pri križanju 0,50 m.
19. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Gradnja na območju obravnavanega OPPN je predvidena v varovalnem pasu javne kanalizacije.
(2) Predvidena objekta morata biti oddaljena najmanj 3 m od osi javnega obstoječega kanala. Natančnost vrisa je omejena, zato je potrebno pred izvedbo nadaljnjega projektiranja izvesti zakoličbo na terenu.
(3) Po zaključku gradnje se mora kanal nahajati najmanj 1,0 m pod novo koto terena.
(4) Teren nad obstoječo kanalizacijo ni dovoljeno obremenjevati s težko gradbeno mehanizacijo.
(5) Poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica gradnje se odpravijo na stroške investitorja.
(6) Za odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih odpadnih vod se sistem mešane kanalizacije dogradi. Nova kanalizacija posameznega območja se priključi na obstoječo kanalizacijo preko enega od obstoječih revizijskih jaškov.
(7) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, se izvede brez priključkov in prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena se speljejo v javno kanalizacijo preko črpališča.
(8) Priključitev internih kanalskih priključkov na predvideno kanalizacijo izvede javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o. na stroške investitorja. Priključitve na javni kanal se izvedejo preko revizijskih jaškov.
(9) Kanali naj bodo v javnih površinah (ulica in parkirnih površinah), kjer bo po izgradnji omogočen nemoten dostop za vzdrževalna dela.
(10) Objekta se priključujeta na mešan sistem kanalizacije. Fekalne odpadne vode iz objekta se priključijo direktno na obstoječi kanal v mešani rabi, meteorne odpadne vode iz objekta in okolice pa preko primerno dimenzioniranega zadrževalnika meteornih vod. Znotraj območja predvidene pozidave se izvede ločen sistem kanalizacije, ki se združi v zadnjem jašku na obravnavanem območju in dalje poteka kot mešan sistem do priključnega mesta javne kanalizacije. Priključek naj bo izveden na javni kanal št. 200027, preko revizijskega jaška št. 7, na koti najmanj 233,55 m.n.m.
(11) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
20. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Preko območja OPPN potekajo srednje napetostni podzemni elektroenergetski vodi, ki se jih pred začetkom del preuredi – izvede v novi kabelski kanalizaciji od točke A do B (točka B) in od točke A do C.
(2) Energija za napajanje obstoječega objekta A in predvidenih objektov B in C je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Ipavčeva. Obstoječi nizko napetostni priključek objekta A se preuredi v kabelsko izvedbo. Priključna PMO omarica se predvidi za tri merilna mesta.
(3) Pri nadaljnjem načrtovanju (PGD in PZI) dokumentacije je potrebno upoštevati idejno rešitev elektrifikacije obravnavanega območja in od Elektro Celje, d.d., pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje in izjavo o ustreznosti projektnih rešitev.
21. člen
(javna razsvetljava)
Predmetna gradnja ne pogojuje dodatne javne razsvetljave. Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne sijalke.
22. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Na območju OPPN potekajo TK in CATV omrežja.
(2) Predvidi se dograditev TK omrežja. Za predvidene objekte se v nadaljnjih fazah načrtovanja izdela projekt TK omrežja. V komunalno energetskih koridorjih znotraj obravnavanega območja se predvidi TK kabelska kanalizacija. Predvideni objekti se priključijo na telekomunikacijsko omrežje. Priključevanje, prestavitve in nove trase se podrobneje obdelajo v PGD in PZI dokumentaciji.
(3) Za predvidene prestavitve in novogradnjo TK in CATV vodov se predvidi nova kabelska kanalizacija.
23. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Ob vzhodnem robu območja OPPN poteka prenosni plinovod DN 200 mm, p=3,0 bar, v upravljanju Plinovodi, d.o.o.
(2) Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10 in 10/12). Za poseganje v varnostni pas plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina zakon (Uradni list RS, št. 89/05).
(3) Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju (objekti s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo) je potrebno upoštevati prenosno plinovodno omrežje z omejitvami v pripadajočem varnostnem pasu in skladno z Zakonom o graditvi objektov (zakon (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07 in 108/09) pridobiti pogoje in soglasja sistemskega operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji (nadzor pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o., zakoličba plinovoda, ročno izvajanje del, statično utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom).
(4) Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Celje je Energetika Celje. Obstoječe plinovodno omrežje, ki poteka v Ipavčevi ulici v zagotavlja zadostne količine zemeljskega plina za potrebe ogrevanja, hlajenja in kuhanja.
(5) Na območju podrobnega načrta poteka nizkotlačno (0,10 bar) in srednjetlačno plinovodno omrežje (1 bar), in sicer v cestnem telesu, ki poteka v smeri sever–jug.
(6) Upoštevati je potrebno vzporedne odmike in odmike pri križanjih v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02), in sicer min. 0,4 m oziroma z ustrezno zaščito tudi 0,3 m.
(7) Za predvidene objekte na območju podrobnega načrta se predvidi priključitev na nizkotlačno plinovodno omrežje z zemeljskim plinom.
24. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Predviden vir ogrevanja je plin iz plinovodnega omrežja.
(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva normative in tehnične predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije.
25. člen
(odpadki)
(1) Za vsak predvideni objekt se zagotovi zbirno mesto za odpadke ob objektu, ki je obenem tudi odjemno mesto. Do odjemnega mesta se zagotovi se nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
(2) Način zbiranja in odvoz odpadkov se uredi skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje in predajanje odpadkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN se v celoti nahaja v zavarovanem območju arheološkega kulturnega spomenika Celje – Arheološko najdišče Celje (EŠD 56) in je varovan z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-1364, Uradni list RS, št. 1/92-18).
(2) Izvedena je bila prva faza predhodnih arheoloških raziskav. Na osnovi rezultatov je potrebno ob vseh posegih v zemeljske plasti izvajati arheološko dokumentiranje ob gradnji, ki v primeru odkritja intaktnih arheoloških najdb nemudoma preidejo v arheološke raziskave ob gradnji. Arheološka izkopavanja se izvedejo do sterilne geološke osnove, torej do nivoja, kjer ni več zaslediti antropogenih dejavnosti.
(3) V primeru odkritja arheoloških najdb širina izkopnega polja ne sme biti ožja od 2 metrov, kar je minimum za strokovno še korektno arheološko dokumentiranje.
(4) Ob ugotovitvah novih okoliščin se lahko metodologija predhodnih arheoloških raziskav spremeni/dopolni v dogovoru in s pisno potrditvijo odgovornega konservatorja arheologa.
(5) Organizacija gradbišča, varnostni načrt, varovanje izkopov, urejanje deponij in prevoz zemljine na deponijo in zasutja izkopnih polj ipd. niso predmet kulturno varstvenih pogojev in izvedbe predhodnih arheoloških raziskav.
(6) V primeru najdb izjemnega pomena se lahko zahteva spremembo izvedbenega projekta in prezentacija ostalin na mestu odkritja – in situ.
(7) Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheološko najdišče, krije stroške predhodne arheološke raziskave ob gradnji investitor gradnje. Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopovalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča.
(8) Arheološke raziskave se lahko izvajajo v ustreznih vremenskih razmerah, v dnevih brez padavin in snežne odeje; dnevne temperature pa morajo biti nad lediščem.
(9) Za izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
27. člen
(varovanje okolja)
(1) Varstvo pred hrupom
Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v II. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
(2) Varstvo zraka
Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpusti plinov gradbenih strojev in transportnih vozil, mora investitor zagotoviti vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu in preprečevati raznos materialov z gradbišča. Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se kot energetski vir za oskrbo s toploto predvidi plin, gradnja objekta se mora izvesti v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.
(3) Varstvo voda
Objekta se priključujeta na mešan sistem kanalizacije. Fekalne odpadne vode iz objekta se priključijo direktno na obstoječi kanal v mešani rabi, meteorne odpadne vode iz objekta in okolice pa preko primerno dimenzioniranega zadrževalnika meteornih vod. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(4) Varstvo plodne zemlje in tal
Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena, je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja.
28. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
29. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
(1) Območje OPPN je poplavno ogroženo s strani vodotoka Savinja.
(2) Za območje OPPN so izdelane strokovne podlage s področja upravljanja z vodami (Hidrosvet d.o.o., št. 14/12, julij 2012).
(3) Območje OPPN se skladno z Uredbo o pogojih za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) danes nahaja na območju razreda srednje poplavne nevarnosti.
(4) Poplavna varnost območja OPPN kot tudi celotnega območja Mestne občine Celje se bo zagotavljala z izvedbo celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Celje.
(5) Do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Celje se za načrtovane ureditve predvidijo omilitveni ukrepi, s katerimi se objekte zaščiti do kote 238,51 mnv:
– v primeru rekonstrukcije obstoječega objekta je potrebno preprečiti vdor vode skozi odprtine (vhod, line), do poplavno varne višine (kota 238,51 mnv) je potrebno obstoječe odprtine zaščititi oziroma zatesniti, kar je možno izvesti s pomočjo montažnih protipoplavnih loput,
– kota pritličja 0.00 predvidenih objektov B in C bo na koti 238,51 mnv,
– kleti predvidenih objektov B in C se do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov ne uporablja kot podzemno parkirišče.
(6) V primeru izvajanja načrtovanih prostorskih ureditev po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Celje izvedba omilitvenih ukrepov ni potrebna.
(7) Za potrebe zadrževanja padavinskih vod in njihov zmanjšan odtok v primeru močnejših padavin se predvidi primerno dimenzioniran zadrževalnik meteornih vod.
(8) Odvajanje vseh vrst odpadnih voda je razvidno iz 19. člena tega odloka.
30. člen
(varstvo pred potresom)
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.150.
31. člen
(zaščita pred vojnimi in drugimi nevarnostmi)
V predvidenih objektih B in C se izvede ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.
32. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Varen umik ljudi in premoženja je možen na zunanje zelene ter interne in javne prometne površine.
(2) Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja požara na sosednja poselitvena območja. Pri projektiranju in izvedbi objektov se upošteva takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom.
(3) Načrtovano je vodovodno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s predpisi, ki urejajo požarno varnost. Obstoječa zunanja hidranta sta izvedena na javnem vodovodnem omrežju in se nahajata na Ipavčevi ulici v oddaljenosti ca. 38 m in 16 m od meje OPPN.
(4) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za intervencijska vozila po obstoječih javnih cestah ter obstoječem in predvidenem dovozu, zagotovljene so zadostne delovne površine za intervencijska vozila na manipulacijskih in travnatih površinah.
(5) Za objekte, določene s predpisi, ki urejajo študije požarne varnosti, se v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela študija požarne varnosti in pridobi požarno soglasje pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata zasnova požarne varnosti; v tem primeru soglasje ni potrebno.
33. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
Območje OPPN ni erozivno in plazovito ogroženo.
34. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Na območju OPPN na povoznih površinah ni pričakovati razlitje olj.
IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
35. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
Določene so nove parcele, namenjene gradnji posameznih lamel diagnostičnega centra. Načrt parcelacije z elementi za zakoličbo novih parcelnih mej je prikazan na karti 5 geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
36. člen
(etapnost)
(1) Gradnja predvidenih prostorskih ureditev je možna v eni ali v dveh etapah: prvo etapo predstavlja izgradnja objekta B in drugo etapo izgradnja objekta C. Vsaka etapa mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objekti in napravami za normalno obratovanje (gospodarska javna infrastruktura in zunanja ureditev).
(2) Ne glede na opredeljeno etapnost iz prve točke tega člena se kleti predvidenih objektov B in C do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov ne uporablja kot podzemno parkirišče.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
37. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
XII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
38. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– spremembe horizontalnih gabaritov objekta do +1.00 m, ob upoštevanju določene gradbene linije,
– dopustno je graditi objekte manjših dimenzij, ob upoštevanju določene gradbene linije,
– dopustno je graditi objekte manjše etažnosti,
– sprememba kote pritličja do ±0.30 m ob upoštevanju omilitvenih ukrepov,
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijska omrežja na območju OPPN na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN ter so usklajene z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture,
– dopustne so spremembe parcelacije območja za posamezne objekte s pripadajočimi površinami, ki se spremenijo zaradi upoštevanja dopustnih odstopanj.
(2) Odstopanja so dopustna, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
39. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira v celoti), velja na tem območju Občinski prostorski načrt Mestne občine Celje, in sicer merila in pogoji določeni za osrednja območja centralnih dejavnosti oziroma se za enoto urejanja prostora v Občinskem prostorskem načrtu določijo podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji.
XIV. KONČNE DOLOČBE
40. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje.
41. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se v obsegu meje OPPN razveljavi Odlok o ZN Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84 in 27/90, Uradni list RS, št. 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02, 110/02, 113/04, 91/05 in 112/06).
42. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
43. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2010
Celje, dne 25. septembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost