Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Ob-4376/12 , Stran 2240
Ob-4376/12
Na podlagi Statuta delniške družbe sklicujem
23. sejo skupščine
delniške družbe Grand hotel Union d.d.,
ki bo v četrtek, 8. 11. 2012, ob 13. uri, v Grand hotelu Union d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Dušan Golovrški. Za preštevalki glasov se izvolita Lilijana Pavlič in Lidija Lovšin. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak. 2. Soglasje k pripojitvi družbe Hotel Lev d.o.o., k družbi Grand hotel Union d. d. Predlog sklepa: skupščina družbe Grand hotel Union d.d., soglaša s pripojitvijo družbe Hotel Lev d.o.o. k družbi Grand hotel Union d.d., v skladu s pogodbo o pripojitvi, sklenjeno v notarskem zapisu pri notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana dne 4. 10. 2012, ki je priloga in sestavni del tega sklepa ter potrjuje poročilo poslovodstev o pripojitvi in poročilo nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve. Predlagatelji sklepov: predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točko 2 sta uprava in nadzorni svet. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od sklica skupščine do vključno dneva skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe, www.gh-union.si dne 5. 10. 2012 in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@gh-union.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@gh-union.si Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalnih pravic na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 4. 11. 2012. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih in bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Pooblastilo je lahko poslano družbi najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine po elektronski pošti na naslov: skupscina@gh-union.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Osnovni kapital družbe Grand hotel Union d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 evrov in je razdeljen na 1.793.869 kosovnih delnic. Vse delnice družbe imajo glasovalno pravico.
Uprava družbe Grand hotel Union d.d glavni direktor Bogdan Lipovšek

AAA Zlata odličnost