Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2859. Sklep o spremembi Sklepa o sistemu jamstva za vloge, stran 7438.

Na podlagi 312. člena v povezavi s 317.c členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11 in 48/12) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi Sklepa o sistemu jamstva za vloge
1. člen
V Sklepu o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 97/10 in 26/12) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(Zagotavljanje integralnih podatkov po posameznem vlagatelju)
(1) Banka mora razviti in vzdrževati ustrezen informacijski sistem za:
(a) zagotavljanje integralnih podatkov po vlagatelju o stanju njegovih terjatev in obveznosti,
(b) ugotavljanje stanja vseh vlog, neto vlog, zajamčenih vlog in števila vlagateljev, katerih vloge so zajamčene, ter zneska vlog na podlagi računov iz devetega in desetega odstavka 310. člena ZBan-1,
(c) izračun obveznosti glede likvidnih naložb in spremljanje stanja finančnih instrumentov iz 7. in 8. člena tega sklepa.
(2) Informacijski sistem mora banki omogočiti, da v roku petih delovnih dni po začetku stečajnega postopka oziroma v roku, določenem v zahtevi Banke Slovenije, pripravi podatke o vlogah in zajamčenih vlogah po vlagatelju, vključno s podatki za njihovo identifikacijo ob izplačilu zajamčenih vlog v obliki, vsebini in obsegu, kot je določeno v tretjem do šestem odstavku tega člena.
(3) Banka posreduje Banki Slovenije podatke iz drugega odstavka tega člena v datotekah, kot je to določeno v točkah a) in b) tega odstavka. V datoteki se vključi podatke o vlogah za vse vlagatelje banke, razen vlog in vlagateljev iz petega odstavka 310. člena, pri čemer morajo biti zajeti vsi vlagatelji, ki imajo vloge v banki, vključno s primeri, ko je znesek neto vloge negativen.
a) Podatki za izplačilo zajamčenih vlog:
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|Naziv polja  |Opis vsebine |Tip polja   |Komentar/šifrant |
|       |       |(dolžina)   |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|DAVČNA    |Davčna    |Numerični (8) |         |
|ŠTEVILKA   |številka   |       |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|DRŽAVA    |Oznaka države |Numerični (3) |Trimestna šifra iz|
|DAVČNEGA   |       |       |šifranta držav  |
|REZIDENTSTVA |       |       |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|DAVČNA    |Davčna    |Alfa     |         |
|ŠTEVILKA TUJE |številka   |numerični   |         |
|OSEBE     |       |(30)     |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|ENOLIČNA   |Enolična   |Alfa     |Povezovalni    |
|ŠTEVILKA   |številka   |numerični   |podatek z drugo  |
|KOMITENTA   |komitenta   |(16)     |datoteko     |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|MATIČNA    |Matična    |Alfa     |         |
|ŠTEVILKA   |statistična  |numerični   |         |
|       |številka za PO|(10)     |         |
|       |in SP     |       |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|NAČIN     |       |Alfa     |Povezovalni    |
|JAMČENJA   |       |numerični (3) |podatek z drugo  |
|       |       |       |datoteko     |
|       +--------------+--------------+------------------+
|       |Pobot     |       |POB - Drugi    |
|       |Polno pokritje|       |odstavek 310.   |
|       |Jamstvo po  |       |člena ZBan-1   |
|       |računu    |       |PPO - Prva alineja|
|       |       |       |devetega odstavka |
|       |       |       |310. člena ZBan- 1|
|       |       |       |JRA - Druga    |
|       |       |       |alineja devetega |
|       |       |       |odstavka 310.   |
|       |       |       |člena ZBan-1   |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|VRSTA     |PO, FO, SP, SK|Alfa     |Povezovalni    |
|KOMITENTA   |       |numerični (2) |podatek z drugo  |
|       |       |       |datoteko     |
|       |       |       +------------------+
|       |       |       |FO - fizična oseba|
|       |       |       |PO - pravna oseba |
|       |       |       |SP - samostojni  |
|       |       |       |podjetnik, FO, ki |
|       |       |       |opravlja dejavnost|
|       |       |       |SK - skupina oz. |
|       |       |       |oseba iz enajstega|
|       |       |       |odstavka 310.   |
|       |       |       |člena ZBan-1   |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|NAZIV     |FO – priimek |Alfa     |         |
|KOMITENTA   |in ime    |numerični   |         |
|       |       |(240)     |         |
|       |PO – dolgi  |       |         |
|       |naziv     |       |         |
|       |       |       |         |
|       |SP – naziv  |       |         |
|       |       |       |         |
|       |SK – naziv  |       |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|KRATEK NAZI V|PO, SP –   |Alfa     |         |
|KOMITENTA   |kratek naziv |numerični   |         |
|       |komitenta   |(35)     |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|PRIIMEK    |FO – priimek |Alfa     |         |
|       |       |numerični   |         |
|       |       |(75)     |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|IME      |FO – ime   |Alfa     |         |
|       |       |numerični   |         |
|       |       |(75)     |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|NASLOV    |Ulica in hišna|Alfa     |         |
|       |številka   |numerični   |         |
|       |       |(35)     |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|KRAJ     |Kraj (vključno|Alfa     |         |
|       |s poštno   |numerični   |         |
|       |številko za  |(35)     |         |
|       |tujino)    |       |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|POŠTA     |Poštna    |Numerični (4) |         |
|       |številka   |       |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|DRŽAVA    |Država    |Numerični (3) |Trimestna šifra iz|
|KOMITENTA   |       |       |šifranta držav  |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|DATUM ROJSTVA |Datum rojstva |Date     |Identifikacijski |
|       |       |dd.mm.llll  |podatek pri    |
|       |       |       |fizični osebi   |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|KRAJ ROJSTVA |Kraj rojstva |Alfa     |Identifikacijski |
|       |       |numerični   |podatek pri    |
|       |       |(35)     |fizični osebi   |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|DRŽAVA    |Država rojstva|Numerični (3) |Trimestna šifra iz|
|ROJSTVA    |       |       |šifranta držav  |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|NETO ZNESEK  |Vloge,    |Numerični   |         |
|       |zmanjšane za |(16,2)    |         |
|       |zapadle    |       |         |
|       |neplačane   |       |         |
|       |obveznosti  |       |         |
|       +--------------+       |         |
|       |Predznačeno  |       |         |
|       |stanje v EUR |       |         |
|       |(+/-)     |       |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|ZNESEK    |Znesek za   |Numerični   |         |
|ZAJAMČENE   |izplačilo   |(16,2)    |         |
|VLOGE     |       |       |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
|OPOMBE    |Vsebina opombe|Alfanumerični |         |
|       |       |(200)     |         |
+--------------+--------------+--------------+------------------+
b) Podrobnejši podatki za izračun zneska zajamčenih vlog:
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
|Naziv polja  |Opis vsebine   |Tip polja |Komentar/šifrant |
|       |         |(dolžina) |         |
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
|ENOLIČNA   |Enolična     |Alfa    |Povezovalni    |
|ŠTEVILKA   |številka     |numerični |podatek s prvo  |
|KOMITENTA   |komitenta    |(16)    |datoteko     |
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
|NAČIN     |         |Alfa    |Povezovalni    |
|JAMČENJA   |         |numerični |podatek s prvo  |
|       |         |(3)    |datoteko     |
|       |         |      +------------------+
|       |Pobot      |      |POB        |
|       |         |      |PPO        |
|       |Polno pokritje  |      |JRA        |
|       |         |      |         |
|       |Jamstvo po    |      |         |
|       |računu      |      |         |
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
|VRSTA     |PO, FO, SP, SK  |Alfa    |Povezovalni    |
|KOMITENTA   |         |numerični |podatek s prvo  |
|       |         |(2)    |datoteko     |
|       |         |      +------------------+
|       |         |      |FO - fizična oseba|
|       |         |      |PO - pravna oseba |
|       |         |      |SP - samostojni  |
|       |         |      |podjetnik, FO, ki |
|       |         |      |opravlja dejavnost|
|       |         |      |SK - skupina oz. |
|       |         |      |oseba iz enajstega|
|       |         |      |odstavka 310.   |
|       |         |      |člena ZBan-1   |
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
|RAČUN/PARTIJA |Številka računa, |Alfa    |OE (SM) - partija |
|       |pogodbe     |numerični |         |
|       |         |(30)    |         |
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
|OPIS     |Oznaka za vrsto |Alfa    |TRR -       |
|       |vloge/obveznosti |numerični |transakcijski   |
|       |         |(3)    |račun,      |
|       |         |      |         |
|       |         |      |HVL - hranilna  |
|       |         |      |vloga       |
|       |         |      |         |
|       |         |      |DEP - depozit   |
|       |         |      |         |
|       |         |      |POT - potrdil o o |
|       |         |      |depozitu,     |
|       |         |      |         |
|       |         |      |OVL - ostale vloge|
|       |         |      |         |
|       |         |      |VAR - varčevanje |
|       |         |      |         |
|       |         |      |ZNK - zapadli   |
|       |         |      |neplačani kredit |
|       |         |      |         |
|       |         |      |ZNO - ostale   |
|       |         |      |zapadle neplačane |
|       |         |      |obveznosti    |
|       |         |      |FIR- fiduciarni  |
|       |         |      |račun       |
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
|VALUTA    |Oznaka valute  |Alfa    |EUR, CHF, …    |
|       |         |numerični |         |
|       |         |(3)    |         |
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
|STANJE VAL  |Predznačeno   |Numerični |         |
|       |stanje v valuti |(16,2)   |         |
|       |(+/-)      |      |         |
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
|STANJE EUR  |Predznačeno   |Numerični |Protivrednost v  |
|       |stanje v EUR   |(16,2)   |EUR na dan stečaja|
|       |(+/-)      |      |         |
+--------------+-----------------+-----------+------------------+
(4) Datoteki iz tretjega odstavka tega člena sta tekstovni z vnaprej predpisano dolžino zapisa. Zapis v datoteki pod točko a) tretjega odstavka tega člena je dolg 854 znakov, v datoteki pod točko b) pa 89 znakov. Stanja kot numerični podatki so zapisani z vodilnimi ničlami, decimalno vejico in dvema decimalkama. Zneski v obeh datotekah so v formatu Numeric(16,2) in sicer:
– predznak +/- (1 mesto)
– cela mesta (12 mest)
– decimalna vejica (1 mesto)
– decimalna mesta (2 mesti).
Tekstovna (alfa numerična) polja so levo poravnana.
(5) Banka podatke iz tretjega odstavka tega člena predloži Banki Slovenije preko ustreznega nosilca podatkov. O ustreznem nosilcu podatkov in o načinu šifriranja se dogovorita banka in Banka Slovenije.
(6) Dodatno k podatkom na datotekah iz točke a) in b) tretjega odstavka tega člena banka priloži še obrazec JAM, ki je sestavni del tega sklepa, izpolnjen za stanje na dan, za katerega poroča. Obrazec JAM za poročanje pa tem členu banka dopolni z zaporedno številko 9, v katero vpiše število zapisov na obeh datotekah in navede datum tečajne liste, objavljene na strani Banke Slovenije, ki jo je uporabila za preračun valut.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 4. decembra 2012.
Ljubljana, dne 1. oktobra 2012
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost