Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2892. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik, stran 7501.

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 17. seji dne 26. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
1. člen
Ceni dnevnih programov predšolske vzgoje na otroka znašata mesečno:
– za prvo starostno obdobje 490 € mesečno,
– za drugo starostno obdobje 375 € mesečno.
Za kombinirane oddelke se uporablja cena za drugo starostno obdobje.
2. člen
Cena poldnevnega programa predšolske vzgoje (traja 4 ure) na otroka znaša 216 € mesečno.
3. člen
Stroški neporabljenih živil na otroka v celodnevnih programih znašajo 2,20 € dnevno.
Stroški neporabljenih živil na otroka v poldnevnem programu znašajo 0,55 € dnevno.
Starši lahko uveljavijo odsotnost otroka do 9. ure zjutraj za naslednji delovni dan. Staršem in ostalim plačnikom se za pravočasno javljeno odsotnost odšteje stroške neporabljenih živil v višini z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v vrtcu v Občini Kamnik, se plačilo dodatno zniža, tako da osnova za starše na otroka znaša:
– za prvo starostno obdobje 453 € mesečno,
– za drugo starostno obdobje 327 € mesečno,
– za poldnevni program 205 € mesečno.
Za kombinirane oddelke se uporablja osnova za starše za drugo starostno obdobje.
Nastalo razliko zaradi dodatnega znižanja vrtcu krije Občina Kamnik.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se plačilo lahko zniža le v primeru pisnega soglasja druge občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se dodatno znižanje za starše ne upošteva.
Polno plačilo za starše, ki imajo otroka v dnevnem ali poldnevnem programu vrtca in ne vložijo vloge za znižanje plačila vrtca, je 77 % od cene programa iz 1. ali 2. člena tega sklepa, katerega obiskuje otrok.
5. člen
Za otroke, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa, se v času med 15. junijem in 15. septembrom tekočega leta, pod pogojem, da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca, za čas v naprej javljene odsotnosti, obračuna polovičen znesek plačila, ki je za starše določen z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Razliko krije Občina Kamnik iz naslova poletnih rezervacij.
Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se znižanje iz naslova poletnih rezervacij ne upošteva.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se določilo iz prvega odstavka tega člena uporablja le po predhodnem pisnem soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
6. člen
Cene programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik veljajo za vrtce, katerih ustanovitelj oziroma koncendent je Občina Kamnik.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 22/09, 94/09, 33/10 in 52/12).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2012 dalje.
Št. 602-118/2012
Kamnik, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost