Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 3. rebalans 2012, stran 7514.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 15. redni seji dne 25. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 3. rebalans 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 (Uradni list RS, št. 23/11, 75/11 in 25/12) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |    Proračun|
|                        |   leta 2012|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.991.496,27|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.035.105,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  2.025.749,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček     |  1.875.719,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   102.300,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   47.730,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  | NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.009.356,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki   |   116.714,00|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.400,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    6.900,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    2.063,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   881.279,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   10.420,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    6.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    4.420,00|
|   |in neopredmetenih sredstev       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    1.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    1.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.944.971,27|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  2.038.552,27|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   906.419,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  8.038.805,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   785.601,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   234.234,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   36.234,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   477.159,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   23.020,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   24.954,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.114.719,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   214.339,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   634.230,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   76.441,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   189.709,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  5.832.152,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  5.832.152,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   296.333,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz.|   277.149,00|
|   |os., ki niso prorač. upor.       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim  |   19.184,00|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      | –2.047.308,73|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.250.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  1.250.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.250.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   10.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   10.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   10.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –807.808,73|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  1.239.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.  |  2.047.308,73|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   810.118,65|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obvezna proračunska rezerva v letu 2012 se oblikuje v višini 4.954 eurov.«
3. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošna proračunska rezervacija v letu 2012 se oblikuje v višini 20.000 eurov.«
4. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina v proračunu za leto 2012 zadolžila v višini 1.250.000,00 eurov.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2012.
Št. 410-06/2010-76
Mirna Peč, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost