Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2197. Avtentična razlaga 1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ORZFPPIPP21-1)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2198. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2199. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2200. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2270. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije

Odloki

2271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni raziskovalni zavod
2273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
2274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod

Sklepi

2275. Sklep o višini subvencije, ki pripada mladi družini na družinskega člana za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
2276. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
2277. Sklep o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
2278. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
2279. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
2280. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
2281. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
2282. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
2283. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
2284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije
2285. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo

MINISTRSTVA

2201. Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
2202. Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
2203. Odredba o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Kozmetični tehnik
2204. Odredba o sprejemu izobraževalnih programov poklicnega tečaja Ekonomski tehnik in Tehnik računalništva
2205. Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Preoblikovalec tekstilij
2206. Odredba o sprejemu višješolskih študijskih programov Varovanje in Avtoservisni menedžment
2207. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2011

USTAVNO SODIŠČE

2208. Odločba o ugotovitvi, da dvanajsti odstavek 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa v delu, v katerem je kot prekršek določal vožnjo vozila, označenega s predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem ni bilo skupine otrok, ni bil v neskladju z Ustavo
2209. Odločba o ustanovitvi Občine Ankaran in o ugotovitvi, da Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper ter Akt o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana Mestne občine Koper nista v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2210. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009

OBČINE

Ajdovščina

2211. Odlok o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina
2212. Odlok o spremembi Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Ajdovščina

Beltinci

2213. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci

Bistrica ob Sotli

2214. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011
2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela

Borovnica

2216. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2011
2217. Odlok o ustanovitvi vaških odborov
2218. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja B1-S/4-2 Laze
2219. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS Borovnica
2220. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra

Bovec

2258. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bovec

Brežice

2221. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Brežice
2222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice

Celje

2223. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred
2224. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2225. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta starega mestnega jedra Celje – kare 12

Divača

2226. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2010

Dobrova-Polhov Gradec

2259. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov

Dolenjske Toplice

2227. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko-turistično območje DT7-OPPN v Dolenjskih Toplicah«

Gorenja vas-Poljane

2228. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja POL52-8 Poljane

Grosuplje

2229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje
2230. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1015/4, parc. št. 1017/4 in parc. št. 1019/5, vse k.o. Blečji vrh
2231. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1482/10, k.o. Polica
2232. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1111/5, k.o. Šmarje
2233. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 777/5, k.o. Slivnica
2234. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1319/2 in parc. št. 1326/2, obe k.o. Ponova vas

Hrpelje-Kozina

2235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2010

Ig

2236. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2011

Ivančna Gorica

2237. Odlok o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici

Kočevje

2238. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kočevje na naslednjega kandidata

Litija

2239. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu občinske uprave Občine Litija
2260. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Litija
2261. Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Litija
2262. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo

Ljubljana

2240. Odlok o dopolnitvi Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2241. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana
2242. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli
2243. Akt o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija

Mozirje

2263. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2264. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Murska Sobota

2244. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti)
2265. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
2266. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Novo mesto

2245. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Piran

2246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran

Ribnica

2247. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2010
2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost
2249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
2250. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica
2251. Sklep o plačni uvrstitvi direktorja Javnega zavoda rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelsko, muzejsko in galerijsko dejavnost

Rogaška Slatina

2252. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini

Šmarje pri Jelšah

2253. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Šmarješke Toplice

2267. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2268. Zapisnik o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja na svetovalnem referendumu za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice, 5. junija 2011

Tržič

2254. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska

Veržej

2255. Sklep o prenehanju javnega dobra
2256. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Veržej

Vitanje

2269. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje za območje ROPD

Železniki

2257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti