Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2269. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje za območje ROPD, stran 6436.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 24. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07, 104/10) je župan Občine Vitanje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje za območje ROPD
1. člen
(Predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev dela lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje za območje ROPD (v nadaljevanju: spremembe LN za območje ROPD ali spremembe LN).
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb LN za območje ROPD)
Občina Vitanje začenja postopek priprave in sprejema sprememb LN za območje ROPD z namenom, da se zagotovi rekonstrukcija obstoječega gostinskega objekta ob cesti, na še nezazidanem delu območja pa realizacija gradnje do dveh stanovanjskih objektov ali enega stanovanjskega in enega gospodarskega objekta ter ustrezna infrastrukturna ureditev. Območje ROPD je sestavni del območja lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje, za katerega je bil objavljen Odlok o lokacijskem načrtu obrtna cona Vitanje v Uradnem listu RS, št. 90/06 z datumom 25. 8. 2006 (v nadaljevanju: Osnovni odlok o LN).
Območje ROPD je v Osnovnem odloku o LN namenjeno obrtno proizvodnim dejavnostim, vendar se območje aktivira šele po tem, ko bodo znani investitorji. Občina Vitanje želi območje aktivirati tako, da se obstoječi gostinski objekt preuredi za potrebe lovskega društva, ki se preseli na to lokacijo. Obenem se še nezazidano zemljišče nameni izgradnji do enega stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem. Tako aktivirane zemljiške parcele uporabi Občina Vitanje za zamenjavo za objekte, ki jih želi pridobiti v osrednjem delu naselja Vitanje.
Območje ROPD je terensko (s strugo potoka) ločeno od pretežno proizvodno obrtnega dela OPD po Osnovnem odloku o LN zato je nova namembnost (stanovanje, del centralnih dejavnosti) sprejemljiva ter ni v koliziji z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03). Občina Vitanje je novo namembnost območja ROPD že upoštevala v osnutku Občinskega prostorskega načrta, za katerega poteka postopek priprave skladno z zahtevami ZPNačrt-a.
3. člen
(Območje sprememb LN in program)
Območje sprememb LN obsega parcele št. 1059/1, 1059/2, 1060/1, 1060/2 v k.o. Paka v velikosti okrog 0,395 ha. Območje je namenjeno gradnji enega stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem možnostjo ureditve dela prostorov za nemotečo storitveno dejavnost. Obstoječi gostinski objekt se rekonstruira.
Spremembe LN se pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve ZPNačrt-a in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04), podzakonskih predpisov ter veljavnega Odloka o PSPA 1998 Občine Vitanje.
4. člen
(Skrajšan prostopek priprave in sprejemanja sprememb LN)
Spremembe LN za območje ROPD se nanašajo na posamičen poseg v prostor in ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč, zato bo skladno z 61.a členom ZPNačrt-a postopek priprave in sprejemanja potekal po skrajšanem postopku.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb LN)
Nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje;
– Direkcija RS za ceste;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Elektro Maribor;
– Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.;
– Občina Vitanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb LN ugotovi, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 58. in 61.a členom ZPNačrt-a v 15 dneh od prejema vloge in osnutka sprememb LN za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu sprememb LN ni potrebno.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 61. in 61.a členom ZPNačrt-a v 15 dneh od prejema vloge in predloga sprememb ZN za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom sprememb ZN.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve sprememb LN izdela izdelovalec, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Izdelovalca sprememb LN izbere Občina Vitanje kot pripravljalec sprememb LN. Geodetske podlage za ureditveno območje priskrbi pripravljalec sprememb LN.
Kot strokovna podlaga za izdelavo sprememb LN se uporabi Osnovni odlok o LN vključno z njegovimi strokovnimi podlagami. V primeru, da bodo za območje izdelani idejni projekti za komunalno gospodarsko infrastrukturo, se le-ti uporabijo kot osnova za rešitve v spremembah LN. Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave sprememb LN.
6. člen
(Roki za pripravo)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb LN bo potekal po terminskem planu:
– izdelava osnutka sprememb LN: junij–julij 2011;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: julij 2011;
– javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb LN: julij–avgust 2011;
– izdelava predloga sprememb LN in pridobitev mnenj: september 2011;
– sprejem predloga sprememb LN na občinskem svetu: september–oktober 2011.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravo sprememb LN financira pripravljalec sprememb LN Občina Vitanje.
8. člen
(Objava in veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati nasledni dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Vitanje na http://www.vitanje.si/ in se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 007-003/2011-01
Vitanje, dne 14. junija 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti