Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 47802-01/2011 Ob-3564/11 , Stran 1495
Št. 47802-01/2011 Ob-3564/11
Občina Sveta Ana na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 2. točke 6. člena Statuta Občine Sveta Ana (39/10) ter Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja občine v letu 2010, ki ga je sprejel Občinski svet na svoji 19. redni seji dne 16. 6. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, tel. 02/729-58-80; faks 02/729-58-85, e-pošta: obcina@sv-ana.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: 1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Sveta Ana: A. nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 497/5, pripisano pri vl. št. 335, k.o. Žice, celotna površina zemljišča znaša 12.099 m2, B. Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 497/7, pripisano pri vl. št. 335, k.o. Žice, celotna površina znaša 18.862 m2. Predmetni nepremičnini predstavljata območje poslovne cone v Žicah, ki je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 29/04, 70/08, 50/10) opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske dejavnosti. Širše območje je nepozidano stavbno zemljišče, v območju je kompostarna in na severnem robu mehanična delavnica. Območje je v poplavnem območju potoka Velke in Lehnerjevega potoka, sicer v območju ni zavarovanih ali varstvenih območij. V območju ni gospodarske javne infrastrukture. V predmetnem območju je po veljavnih prostorskih aktih predvidena gradnja nestanovanjskih stavb za potrebe obrtnih, skladiščnih, poslovnih dejavnosti z integriranimi sončnimi elektrarnami (streha, fasada) za proizvodnjo električne energije. Izklicna cena posamezne nepremičnine znaša 19,207 €/m2 in vsebuje ceno zemljišča 15,00 €/m2, 20% DDV v znesku 3,00 €/m2, ki ga plača kupec ter stroške investicijske dokumentacije, ki znašajo 1,207 €/m2. Izklicna cena nepremičnine pod točko A je 232.385,49 € in ne vsebuje drugih stroškov, navedenih v nadaljevanju razpisa, ki jih plača kupec. Izklicna cena nepremičnine pod točko B je 362.282,43 € in ne vsebuje drugih stroškov, navedenih v nadaljevanju razpisa, ki jih plača kupec. Komunalni prispevek ni zajet v ceni in se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka začetim na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. IV. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilno ponudbo. 3. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne cene za nepremičnine na transakcijski račun Občine Sveta Ana: 01381-0100010821, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko: 00 722100 Ponudniki morajo plačati varščino do zaključka postopka zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. V. Drugi pogoji: Za nepremičnine si Občina Sveta Ana obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta. Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden čas realizacije razvojnega projekta. Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku dveh let od sklenitve pogodbe na predmetnih nepremičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost, v skladu z namensko rabo zemljišč, parc. št. 497/5, 497/7 vse k.o. Žice in opredeljeno namensko rabo teh zemljišč na dan razpisa, kot je opisano v točki II. Kolikor se pričetek gradnje objektov za gospodarsko dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo pričel v roku dveh let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč parc. št. 497/5, 497/7, vse parcele k. o. Žice, velja za razdrto. VI. Ponudba a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju. c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: 1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). – Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). – Kopijo matične in davčne številke. – Razvojni program gospodarske dejavnosti. – Dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra). – Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe. – Dokazilo o plačani varščini v višini 10% izklicne cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici v roku 15 dni od dneva objave razpisa, na naslov občine, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. e) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz VI. točke javnega razpisa. f) Odpiranje ponudb bo 18. dan po objavi razpisa ob 12.. uri, v prostorih sejne sobe Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah. Odpiranje ponudb je javno. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. g) Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10). h) Rok vezanosti ponudnika na ponudbo: – do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom vendar največ dva meseca od dneva odpiranja ponudb. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 2. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup posamezne gradbene parcele oziroma zemljišč, ki predstavljajo celoto, ponudijo isto ceno, lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 3. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, da kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega ponudnika, ki bo predložil program razvoja gospodarske dejavnosti, ki bo predvideval razvojne možnosti, katere bo Občina Sveta Ana smatrala kot najprimernejše glede predvidene dejavnosti, zaposlitvenih možnosti in časa realizacije projekta. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb oziroma izvedbe dodatnih pogajanja ali novega odpiranja ponudb v primeru, da bodo na razpis prispele enakovredne najugodnejše ponudbe. 5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan Občine Sveta Ana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. VIII. Sklenitev pogodbe: 1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 2. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Sveta Ana. 3. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. 4. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, stroške notarskih storitev, stroške cenitve nepremičnine in stroške objave javnega razpisa plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, ki ga po plačilu celotne kupnine opravi Občina Sveta Ana. IX. Rok za predložitev ponudbe Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, ali oddajo v glavni pisarni Občine Sveta Ana v roku 15 dni od dneva objave razpisa. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«, Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter svoj naslov. Ponudbe, ki bodo na Občino Sveta Ana prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. X. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta Ana pri Ireni Golob, tel. 02/729-58-84. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sveta Ana: http://www.sv-ana.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni pisarni Občine Sveta Ana.
Občina Sveta Ana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti