Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3554/11 , Stran 1487
Ob-3554/11
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku postopka redne likvidacije družbe (št. 47701-16 z dne 24. 12. 2009) Likvidacijski upravitelj Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška 2, 5280 Idrija, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Idriji – objekti in parcele na območju jaška Delo
Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Rudnik živega srebra Idrija d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija, mat. št. 5040817, ID št. za DDV: SI 71912029. Predmet javne dražbe so: A. Nepremičnine na območju jaška Delo v Idriji, in sicer: – parc. št. 2231/1, dvorišče, v izmeri 4.819 m2 in zemljišče pod stavbo, v izmeri 1.225 m2. Na omenjeni parceli je zgrajena stavba bivših garderob, ki so deloma preurejene v delavnico in zgradba transformatorske postaje iz katere pa je demontirana vsa oprema; – parc. št. 2233, zemljišče pod zgradbo, v izmeri 306 m2. Na omenjeni parceli je zgrajena lopa za skladišče materiala; – parc. št. 2234, zemljišče pod zgradbo, v izmeri 256 m2. Na omenjeni parceli je zgrajena upravna stavba jamskih obratov; – parc. št. 2238, dvorišče, v izmeri 278 m2; – parc. št. 2239, dvorišče, v izmeri 221 m2; – parc. št. 2240, gozd, v izmeri 1.306 m2; – parc. št. 2241, gozd, v izmeri 763 m2; – parc. št. 2254, pašnik, v izmeri 377 m2; – parc. št. 2255, pot, v izmeri 230 m2. Parcela št. 2231/1, je vpisana v zk. vložku št. 1105, k.o. Idrija – mesto, ostale parcele pa v zk. vložek št. 594, k.o. Idrija mesto. 720 k.o., vse pri Okrajnem sodišču v Idriji. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Idrija, št. 3501-0585/2010, z dne 25. 11. 2010 izhaja, da so vse parcele po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče. Občina Idrija ima predkupno pravico (Odlok o predkupni pravici Občine Idrija – Uradni list RS, št. 21/03). Vsi objekti so prazni. Stavba jaška s stolpom (parcela št. 2231/2), kovačija (parcela št. 2236) in nakladalna postaja (parcela št. 2235) so proglašeni za spomenik državnega pomena in niso predmet prodaje. Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu (kolikor bo le ta izrazil željo) dovolil vpisati služnostno pravico hoje in vožnje v breme parcele št. 2231/2. Izklicna cena je 594.000,00 €. Najnižji znesek višanja je 250,00 €. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnine, ki ga poleg kupnine plača kupec. Način in rok plačila kupnine Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Kupec bo moral prodajno pogodbo skleniti v roku 8 dni po pridobitvi potrdila Občine Idrija, da ne uveljavlja predkupne pravice. V primeru, da se Občina Idrija ne odpove predkupni pravici, se uspelemu dražitelju vrne varščino. Kupnino mora kupec plačati v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je prodajna pogodba razdrta, pogodbeni stranki prosti vseh obveznosti, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem znesku na transakcijski račun prodajalca, št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova KBM d.d. Kupec bo poleg dosežene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške overovitve pogodbe, stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist in morebitne druge stroške. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 6. 7. 2011, ob 10. uri, v sejni sobi, v prvem nadstropju na sedežu prodajalca, Bazoviška ulica 2, Idrija. Varščina Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Varščina se plača na transakcijski račun prodajalca, št. 0475-2000-0325-485, odprt pri banki Nova KBM, s pripisom namena nakazila »Javna dražba«. Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v roku petih delovnih dni po končani javni dražbi brez obresti. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in ogled predmetov javne dražbe: Ogled nepremičnin, ki so predmet te javne dražbe, je možen po predhodnem dogovoru z likvidacijskim upraviteljem Markom Cigaletom, tel. 05/37-43-920, e-pošta: rudnik.idrija@s5.net, ki posreduje tudi vse druge informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pravne osebe morajo prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma državljanstvu članice Evropske unije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Opozorilo: prodajalec lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne izkazane stroške.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o. – v likvidaciji

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti