Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 430-0034/2011/5 Ob-3548/11 , Stran 1492
Št. 430-0034/2011/5 Ob-3548/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, št. 86/10), 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Lokalnega energetskega koncepta Občine Razkrižje, št. projekta LEK-RA-06-08, april 2009, in Sklepa Občinskega sveta Občine Razkrižje, 478-0002/2011/1 z dne 26. 5. 2011, Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, objavlja
namero o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb
za postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Razkrižje
a) Navedba organizatorke javnega zbiranja ponudb in upravljavke objekta Osnovne šole Razkrižje. Služnostna zavezanka in organizatorka javnega zbiranja ponudb: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, matična številka 1332163000, ID za DDV: SI84157020, tel. +386 2 584-99-00, faks +386 2 584-99-01. Upravljavka objekta Osnovne šole Razkrižje: Osnovna šola Razkrižje, Šafarsko 24, 9246 Razkrižje, tel. +386 2 585-86-40, faks +386 2 585-86-49. b) Opis predmeta služnosti Predmet služnosti je postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Razkrižje v naselju Šafarsko, parc.št. 451/1, k.o. Šafarsko, na ocenjeno 534 m2 uporabne površine strehe, obrnjene na južno stran z naklonom 13°30´, ter 471 m2 uporabne površine strehe, obrnjene na severno stran z naklonom 13°30´ (ta del strehe je prekrit s strešno kritino iz vlaknasto cementnih plošč »ETERNIT«, ki jo je potrebno predhodno odstraniti in zamenjati s kvalitetno pločevinasto strešno kritino z minimalno življenjsko dobo 30 let), in 266 m2 uporabne površine strehe, obrnjene na zahodno stran z naklonom strehe 13°30´ (ta del strehe je že obnovljen in prekrit s pločevinasto strešno kritino). Skupna uporabna površina strehe za postavitev sončne elektrarne je ocenjeno 1.271 m2. Vse mere streh so informativnega značaja in jih je potrebno preveriti na objektu. Predmet služnosti je tudi celovita storitev pri izgradnji sončne elektrarne, vključno s pripravo in izdelavo potrebne projektne in tehnične dokumentacije, pridobitvijo zahtevanih soglasij in upravnih dovoljenj, pridobitvijo ustreznih podpor in potrdil, celovito izgradnjo oziroma postavitvijo sončne elektrarne, tehničnim pregledom, pridobitvijo obratovalnega dovoljenja, sklenitvijo pogodb, spremljanjem in pomočjo skozi celoten proces investicije ter vsemi drugimi potrebnimi aktivnostmi za dosego namena služnosti). Služnost obsega pravico: – postaviti oziroma zgraditi sončno elektrarno na strehi objekta Osnovne šole Razkrižje, vključno z izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje navedenega objekta; – vzdrževati objekt iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom in razvojem; – dostopa do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi obratovanja in vzdrževanja objekta in naprave; – izgradnje oziroma postavitve sončne elektrarne, s pripadajočo nosilno konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko omrežje, itd.; – opravljanja terenskih ogledov, označitev, meritev in drugih pripravljalnih del; – dovoza in odvoza materiala in delavcev, potrebnih za izvedbo pogodbeno dogovorjenih del. Stvarna pravica služnosti se ustanavlja za dobo do 30 let od sklenitve pogodbe in je odplačna. Ponudnik/izvajalec mora v okviru dodeljene stvarne služnosti vzpostaviti računalniški sistem, preko katerega lahko občina in osnovna šola dnevno preverjajo, kaj se dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehi, pred postavitvijo sončne elektrarne na streho pa prednostno sanirati tiste dele obstoječe strehe na objektu Osnovne šole Razkrižje, ki so še pokriti s strešno kritino ETERNIT, vključno z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter strelovodom. Sanacija in zamenjava strešne kritine na zgoraj navedenih delih strehe, mora biti izvedena z upoštevanjem gradbenih in tehničnih zahtev PURES (Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10) in Tehnične smernice TSG-1-004:2010) ter veljavne področne zakonodaje. V ponudbi mora biti jasno razvidna vrednost sanacije obstoječe strehe pokrite z ETERNITOM z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter strelovodom, ponudbi pa priložen natančen popis del sanacijskih del. Vrednost sanacijskih del se upošteva pri znesku letnega nadomestila od prihodkov iz naslova prodane proizvedene električne energije. Izhodiščno letno nadomestilo: v višini 5% od prihodkov iz naslova prodane proizvedene električne energije. Služnostni upravičenec prične nakazovati letno nadomestilo na transakcijski račun Občine Razkrižje, ki bo določen v služnostni pogodbi, ko vsota tako določenih letnih nadomestil preseže vrednost izvedenih sanacijskih del. Pri tem se upošteva sedanje cene, ki se ne diskontirajo ali obrestujejo oziroma so nespremenljive. c) Vrsta pravnega posla Z uspelim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 30 let, v obliki notarskega zapisa, najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže, da bo: – zaradi izgradnje in obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške predhodno nemudoma saniral poškodovano in neustrezno streho in kritino na objektu Osnovne šole Razkrižje ter pri tem upošteval gradbene in tehnične zahteve PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10) in Tehnično smernico TSG-1-004:2010) in vso veljavno področno zakonodajo; – vsa sanacijska dela izvedel odgovorno in korektno skladno z gradbenimi predpisi in pravili stroke; – zamenjal kritino ETERNIT z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli, ter strelovod na delu strehe, namenjene postavitvi fotonapetostnih modulov; – poskrbel za izgradnjo oziroma sanacijo strelovodne naprave; – pred izgradnjo sončne elektrarne za objekt služnostnemu zavezancu v potrditev predložil ustrezno tehnično dokumentacijo in preveril skladnost načrtovane postavitve sončne elektrarne s planskimi akti Občine Razkrižje; – pridobil vsa potrebna upravna dovoljenja za zamenjavo strešne kritine in izgradnjo sončne elektrarne; – po tehničnem pregledu sanacije strehe in strešne kritine na osnovi faktur, izvedena dela prenesel na občino, ki bo v ta namen registrirala ločeno knjigo vodenja obračuna DDV in investicijo zavedla v svoje poslovne knjige; – zgradil sončno elektrarno na celotnem objektu strehe Osnovne šole Razkrižje in izvedel napeljavo kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje navedenega objekta; – termin izvedbe postavitve sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Razkrižje prilagodil izvajanim aktivnostim v Osnovni šoli Razkrižje, tako da ne bo moten šolski proces in omejen dostop do predmetne nepremičnine oziroma objekta; – postavil sončno elektrarno najkasneje v roku enega leta od podpisa služnostne pogodbe; – med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo zavarovalne police še pred pričetkom del izročil lastniku nepremičnine; – kot jamstvo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbeno dogovorjenih obveznosti v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku bančno garancijo v višini 5% vrednosti del zamenjave in sanacije strehe, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke za odpravo napak v garancijski dobi oziroma do primopredaje objekta; – po končanih delih zamenjave in sanacije strehe izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5% vrednosti del sanacije strehe, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi; garancija mora veljati celotno služnostno dobo; – ves čas trajanja služnosti redno in na svoje stroške vzdrževal streho in zagotavljal njeno vodotesnost, vzdrževal strelovodne naprave ter naprave za odtekanje strešne meteorne vode kot tudi sončno elektrarno; – po preteku služnostnega obdobja odstranil vse elemente sončne elektrarne in vzpostavil na strehi objekta prvotno stanje ter hkrati lastniku predal bančno garancijo za brezhibno vodotesnost strehe za obdobje veljavnosti najmanj 5 let, unovčljivo na prvi poziv, oziroma v primeru podaljšanja služnosti nadaljeval z izvrševanjem služnosti pod pogoji, ki jih v okviru podaljšanja služnosti pisno dogovorita pogodbeni stranki; – za čas služnosti sklenil ustrezno zavarovanje za škodne dogodke na strešnih površinah, na elementih sončne elektrarne ter zavarovati morebitno nastalo škodo na objektih tretjih oseb ter premičnin in oseb v bližnji okolici, v obsegu 100 m od objekta, za primer nesreče; – nosil vse stroške v zvezi s služnostno pogodbo in njenim vpisom v zemljiško knjigo. V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico za izbris podeljene služnosti, katero bo Občina Razkrižje izkoristila v primeru, če ponudnik ne bo pristopil k izvedbi pogodbeno dogovorjenih del. d) Varščina in pogoji za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb 1. Varščina: Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 500,00 EUR na transakcijski račun Občine Razkrižje, SI56 0137 6010 0013 782, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine sončna elektrarna«. Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdilom o vplačani varščini, ki ga priloži ponudbi. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Šteje se, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 3. Ekonomska in finančna sposobnost I: Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega zbiranja ponudb ni imel blokiranih transakcijskih računov ter v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo. Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje s predložitvijo obrazca BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2010, pozitivne bilance stanja na dan 31. 12. 2010 in izkaza poslovnega izida na dan 31. 12. 2010, ter potrdili vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, iz katerih je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega zbiranja ponudb noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran. 4. Ekonomska in finančna sposobnost II: Ponudnik ima dostop do ustreznih finančnih in kreditnih linij, da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe del (sanacija strehe in postavitev sončne elektrarne). Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje s predložitvijo potrdil o poslovanju na vseh odprtih transakcijskih računih ponudnika, iz katerih je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere višine je ponudnik kreditno in garancijsko sposoben. Če se ponudnik sklicuje na finančne kapacitete drugih oseb, mora ponudbi priložiti njihovo pisno izjavo, da so mu pripravljene financirati ali sofinancirati izvedbo investicije, ne glede na to, da ne sodelujejo v postopku in/ali izvedbi pogodbe. 5. Reference: Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let kot glavni izvajalec ali kot partner v skupnem nastopu izvedel najmanj tri delujoče objekte sončnih elektrarn, od tega najmanj dva objekta sončne elektrarne z nazivno močjo večjo od 100 kWp, kjer se je pred namestitvijo elektrarne izvedla tudi sanacija strehe. Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo seznama izvedenih projektov in originalnimi referenčnimi potrdili naročnikov. Občina Razkrižje ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodbo, popis del, obratovalno dovoljenje, itd.). 6. Tehnične zahteve: Fotovoltaične plošče: monokristalni sončni modul, najmanj 240 W. Instalirana moč: najmanj 104 kWp. Izpolnjevanje navedenih pogojev ponudnik izkazuje s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca PONUDBA. 7. Sprejem obveznosti: Ponudnik sprejema vse obveznosti, merila in pogoje, določene z razpisno dokumentacijo v okviru namere o ustanovitvi služnosti in javnega zbiranja ponudb ter vzorcem pogodbe za postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Razkrižje. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Šteje se, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti, merila in pogoje, določene z razpisno dokumentacijo v okviru namere o ustanovitvi služnosti in javnega zbiranja ponudb ter vzorcem pogodbe za postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Razkrižje. 8. Resničnost izjav: Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Šteje se, da je ponudnik s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali predložil neresničnih izjav. e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih ponudba vsebuje Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s kopijo osebnega dokumenta (potni list, osebna izkaznica), sedež pravne osebe pa z izpisom iz AJPES. Na razpisu lahko sodelujejo samo ponudniki, ki so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, za kar morajo predložiti ustrezno dokazilo. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo ponudbi priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerim se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed dokumentov zahtevanih v okviru tega postopka, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje zahtev služnostnega zavezanca in organizatorja javnega zbiranja ponudb. Takšna izjava ponudnika, mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetno sklenitev služnosti, morajo biti v slovenskem jeziku. Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik. Zavezujoča ponudba, da bo štela za pravilno, mora vsebovati: – izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1), – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava ponudnika (Priloga 2), – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudba, iz katerega bo razvidno lokacija, model in moč fotovoltaičnih plošč, nazivna instalirana moč sončne elektrarne in višina ponujenega nadomestila, ki ne sme biti nižje od izhodiščne višine nadomestila (Priloga 3), – reference in referenčna potrdila: izpolnjen, podpisan in žigosan seznam izvedenih projektov in originalna referenčna potrdila naročnikov, iz katerih je razvidno, da je ponudnik v obdobju zadnjih 3 let kot glavni izvajalec ali kot partner v skupnem nastopu izvedel najmanj tri delujoče objekte sončnih elektrarn, od tega najmanj dva objekta sončne elektrarne z nazivno močjo večjo od 100 kWp, kjer se je pred namestitvijo elektrarne izvedla tudi sanacija strehe (Prilogi 4 in 5), – potrdilo o vplačani varščini, – dokazila v zvezi z izpolnjevanjem ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika, in sicer: – BON-1/P (podjetja) oziroma BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2010, – pozitivno bilanco stanja na dan 31. 12. 2010, – izkaz poslovnega izida na dan 31. 12. 2010, – potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, iz katerih je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran, – potrdila o poslovanju na vseh odprtih transakcijskih računih ponudnika, iz katerih je razvidna kreditna sposobnost ponudnika, oziroma pisna izjava druge osebe, kolikor se ponudnik za namen predmeta tega javnega zbiranja ponudb sklicuje na finančne kapacitete drugih oseb, – celovito analizo energetskega potenciala OŠ Razkrižje, – ponudbeni predračun s popisom del za sanacijo obstoječe strehe, pokrite s strešno kritino iz vlaknasto cementnih plošč »ETERNIT«, ki jo je potrebno odstraniti in zamenjati s kvalitetno pločevinasto strešno kritino z minimalno življenjsko dobo 30 let z vsemi potrebnimi krovskimi in kleparskimi deli ter strelovodom, – pismo o nameri banke, o izdaji bančne garancije, unovčljive na prvi pisni poziv, v višini 5% vrednosti del sanacije strehe, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi, – izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in za pravne osebe tudi žigosano pogodbo iz Priloge 6, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v okviru namere o ustanovitvi služnosti in javnega zbiranja ponudb. Občina si pridržuje pravico do sprememb vzorca pogodbe, tako da le-te ne vplivajo na izpolnjevanje pogojev ponudnikov oziroma ne zmanjšujejo njihovih pravic. Vse denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR). Ponudba je popolna, če vsebuje vse zgoraj navedene dokumente. Zahteva se predložitev originalov dokumentov in dokazil, podpisanih, parafiranih in žigosanih s strani pristojnih odgovornih oseb. Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe. f) Merila za izbor 1. Merilo: ponudbena vrednost sanacije strehe (10 točk) Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Merilo: ponujen% od prodaje električne energije (60 točk) Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Merilo: skupna ponujena inštalirana moč na objektu (30 točk) Formula za izračun števila točk posameznega ponudnika: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Število točk posameznega ponudnika se določi tako, da se rezultati 1., 2. in 3. merila seštejejo. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki doseže najvišji seštevek. g) Omejitve v postopku javnega zbiranja ponudb Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Razkrižje k postavitvi sončne elektrarne na Osnovni šoli Razkrižje. Obveznost Občine Razkrižje, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena. Občina Razkrižje si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti. Občina Razkrižje si pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. h) Predložitev ponudbe Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici. Za pravočasno se bo štela, če bo prispela na naslov Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, najkasneje do četrtka, 7. 7. 2011 do 12. ure (prejemna teorija). Na licu ovojnice mora biti jasno navedeno polni naziv oziroma ime ponudnika ter oznaka »Ne odpiraj pred potekom roka za oddajo ponudb! Služnost – Ponudba za sončno elektrarno na strehi OŠ Razkrižje«. Ponudnikom svetujemo, da za pravilno označitev ponudbe uporabijo ovojnico iz razpisne dokumentacije. Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu /ZN/ (Uradni list RS, št. 2/07 – UPB3, 33/07 – ZSReg- in 45/08). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala. Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal celotno razpisno dokumentacijo in podal popolno ponudbo. i) Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb bo v četrtek, 7. 7. 2011 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Razkrižje in ne bo javno. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila z odločbo župana imenovana strokovna komisija. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, je nepravočasna in se izloči iz nadaljnjega postopka ter zaprta vrne pošiljatelju. Ponudniki, katerih ponudbe bodo pravočasne in bodo vsebovale bistvene elemente ponudbe, imele pa bodo pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani na dopolnitev ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo določen v pozivu na dopolnitev. Skladno s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem, si Občina Razkrižje pridržuje pravico, da po prejemu več ponudb izvede s ponudniki dodatna pogajanja. Hkrati si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od datuma odpiranja ponudb. j) Ogled nepremičnin in dodatne informacije Vse dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega zbiranja ponudb ter natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. +386 2 584-99-08 pri kontaktni osebi Moniki Holc, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Ogled objekta je možen samo po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa vključno z obrazci za sestavo ponudbe je objavljeno na spletni strani Občine Razkrižje, http://www.razkrizje.si.
Občina Razkrižje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti