Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2214. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011, stran 6362.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 6. redni seji dne 7. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011 (Uradni list RS, št. 11/11).
2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov          |  Proračun|
|   |                      | leta 2011|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 2.085.307|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.417.998|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.302.308|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.172.850|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   66.597|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   62.861|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  115.690|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   35.917|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    411|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |    173|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   7.371|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   71.818|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   20.454|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |    454|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   20.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  646.855|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  283.859|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  362.996|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 2.197.160|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  524.908|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  146.513|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   21.528|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  318.271|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   7.791|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   30.805|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  648.204|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   24.913|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  385.019|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   58.932|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  179.340|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  853.920|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  853.920|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  170.128|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |  170.128|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |     0|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –111.852|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |      |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(IV.-V.)                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   71.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   71.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |   71.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   16.838|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   16.838|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   16.838|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –57.690|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   54.162|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  118.852|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   57.690|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 410-0060/2010-1
Bistrica ob Sotli, dne 7. junija 2011
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti