Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2219. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS Borovnica, stran 6370.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je župan Občine Borovnica sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS Borovnica
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – Eohippus Borovnica (v nadaljevanju Odloka o OLN KC – Eohippus).
Za obravnavano območje je sprejet Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – Eohippus Borovnica (Uradni list RS, št. 11/07).
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC – Eohippus
Obravnavano območje B1 R/5 – Eohippus Borovnica je urejeno je z Odlokom o OLN KC – Eohippus in je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – spremembe 2004 (Uradni list RS, št. 108/04) je opredeljeno kot območje namenjeno izgradnji konjeniškega centra.
Zemljišča, na katerih predvidena ureditev Konjeniškega centra Eohippus, danes obsega travniške površine s pomožnimi objekti.
Pobudo za izdelavo Sprememb in dopolnitev za območje B1 R/5 – Eohippus Borovnica je podal investitor in uporabnik prostora, družba EOHIPPUS, d.o.o, ki na predmetni lokaciji že opravlja dejavnost reje in dresure športnih konj.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Obravnavano območje sprememb in dopolnitev se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Breg pri Borovnici, ob regionalni cesti Vrhnika–Ig.
Predmet sprememb je:
– manjše korekcije lociranja in dimenzioniranja objektov:
nastanitveno servisni objekt – vzreja konj,
skupni objekt z jahalnico,
– postavitev gnojišča z nadstrešnico,
– umestitev dodatne intervencijske manipulativne ploščadi,
– sprememba oblikovanja streh, ki se prilagodi racionalnim in tehnološkim zahtevam gradnje objektov (naklon strehe).
Prometna in komunalna ureditev se ne spreminja od načrtovanih ureditev veljavnega dokumenta.
Območje sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC – Eohippus obsega večji del parcele št. 782/1 in manjše dele parc. št. *593, 793/9, vse k. o. Borovnica.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC – Eohippus je potrebno izdelati nove idejne projekte za objekta, ki sta predmet sprememb.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC – Eohippus bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09).
+----------------------------------------------+----------------+
|         Aktivnosti          |   Rok    |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 1 |Sprejem sklepa o pričetku priprave   |   junij 2011|
|   |sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC –|        |
|   |Eohippus ter objava           |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 2 |Posredovanje sklepa MOP         |   junij 2011|
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 3 |Priprava osnutka sprememb in dopolnitev |   junij 2011|
|   |UN                   |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 4 |Pridobitev smernic s strani pristojnih |junij–julij 2011|
|   |nosilcev urejanja prostora in odločbe  |        |
|   |MOP o izdelavi CPVO           |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 5 |Priprava dopolnjenega osnutka sprememb |   avgust 2011|
|   |in dopolnitev UN na podlagi smernic   |        |
|   |nosilcev urejanja prostora       |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 6 |I. obravnava na OS           | september 2011|
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 7 |Javna razgrnitev (15 dni) in javna   | september 2011|
|   |razprava                |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 8 |Priprava stališč do pripomb in     |  oktober 2011|
|   |predlogov, danih v času javne razgrnitve|        |
|   |in obravnave              |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 9 |Dopolnitev predloga sprememb in     |  oktober 2011|
|   |dopolnitev UN s stališči do pripomb in |        |
|   |predlogov, danih v času javne razgrnitve|        |
|   |in obravnave              |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 10 |Pridobitev mnenj nosilcev urejanja   |  november 2011|
|   |prostora k dopolnjenemu predlogu    |        |
|   |sprememb in dopolnitev UN s strani   |        |
|   |pristojnih nosilcev urejanja prostora  |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 11 |II. obravnava na OS in sprejem sprememb |  november 2011|
|   |in dopolnitev UN            |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 12 |Objava sprememb in dopolnitev UN    |  december 2011|
+-----+----------------------------------------+----------------+
| 13 |Obvestilo MOP o sprejetju sprememb in  |  december 2011|
|   |dopolnitev UN              |        |
+-----+----------------------------------------+----------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice ter mnenja na osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC – Eohippus.
Nosilci urejanja prostora so:
– Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica
– JP Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC – Eohippus ali v fazi priprave strokovnih podlag ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
6. Obveznosti financiranja priprave prostorskega akta
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC – Eohippus zagotovi investitor.
7. Končna določba
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Borovnica. Hkrati z objavo se ga posreduje tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3,505-0001/2011-2
Borovnica, dne 6. junija 2011
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti