Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2237. Odlok o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici, stran 6404.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 18. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04, 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 19. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Odlokom o tržnem redu se določa upravljavec tržnice, pooblaščeni organizator, njegove pravice in obveznosti, obratovalni čas, pogoje trgovanja na tržnici, nadzor nad prodajo ter način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.
2. člen
Upravljavec in lastnik tržnice je Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina).
3. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja skladno z določili tržnega reda ter drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
4. člen
Upravljavec tržnice:
– organizira in vodi poslovanje,
– občinskemu svetu občine predlaga višino pristojbin za uporabo prodajnih mest,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine,
– zaračunava pristojbino v skladu s sklepom občinskega sveta občine,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo,
– pregleduje dokumentacijo uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah, in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi in je odgovoren za red na tržnici,
– sklepa pogodbe s pooblaščenim organizatorjem.
Pooblaščeni organizator po pooblastilu upravljavca in v skladu s pogodbo opravlja naloge, kot so opredeljene v pooblastilu in pogodbi.
III. OBRATOVALNI ČAS
5. člen
Tržnica ima poletni in zimski obratovalni čas.
(1) Poletni obratovalni čas traja od 1. 4. do 31. 10. Med poletnim obratovalnim časom tržnica obratuje:
– ob sobotah: od 7.00 do 11.00.
(2) Zimski obratovalni čas traja od 1. 11. do 31. 3. Med zimskim obratovalnim časom tržnica obratuje:
– ob sobotah: od 8.00 do 10.00.
Ob soglasju organizatorja se ponudnik lahko dogovori za prodajo izven tega časa, vendar po vnaprejšnjem dogovoru z upravljavcem.
Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
6. člen
Upravljavec lahko v izjemnih primerih začasno podaljša obratovalni čas. Spremembo je dolžan objaviti najmanj sedem dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega obratovalnega časa na svoji spletni strani ali na drug krajevno običajen način.
Izredna prodaja se opravlja na določene dneve pred prazniki, in sicer:
– 8. in 25. marec (prodaja cvetja) – največ teden dni pred praznikom,
– cvetna sobota, cvetna nedelja (prodaja oljčnih vejic in butaric) – največ teden dni pred praznikom,
– 1. november, dan spomina na mrtve (prodaja cvetja in sveč) – največ teden dni pred praznikom,
– Božič in Novo leto (prodaja novoletnih okraskov, smrečic, jaslic) – od 5. do 31. decembra.
Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno podaljševati obratovalnega časa.
IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI
7. člen
Tržnica posluje na urejenem tržnem prostoru na Sokolski ulici v Ivančni Gorici. Zemljišče je last Občine Ivančna Gorica, št. parcele 27/4 in 27/12, k.o. Gorenja vas (št. 1820). Tržni prostor je označen.
Trgovanje izven tržnega prostora ni dovoljeno.
8. člen
Tržnica razpolaga z naslednjim tržnim prostorom in pomožnimi prostori:
– odprt prodajni prostor, ki sega od slaščičarne Center proti stavbi občine v dolžini cca 30 m, ter vzporedni prostor ob Kulturnem domu. Ob posebnih priložnostih (Ivankina tržnica, Novoletni sejem in podobno) se lokacija tržnega prostora lahko razširi na območje celotne Sokolske ulice,
– uvoz v ulico ob Kulturnem domu za ustrezno opremljena vozila podjetij, registriranih za potujočo prodajo,
– Kulturni dom, ki služi za zadostitev osnovnih pogojev obratovanja tržnice (sanitarije za ponudnike na tržnici in obiskovalce tržnice, tekoča voda, priklop elektrike.
Ob soglasju upravljavca je možna tudi uporaba dopolnilnih prodajnih miz in prodaja s tal (sadike, cvetje in podobno).
9. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
Stalni prodajalci so tisti, ki vršijo prodajo redno in za daljše obdobje.
Občasni prodajalci so ponudniki, ki niso redno prisotni na tržnici, ampak le, ko imajo tržne viške.
10. člen
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in stalnim prodajalcem.
Rezervacije za stojnice za čas daljši od 30 dni lahko upravljavec odda tudi z natečajem oziroma razpisom, pri čemer se stalnim prodajalcem lahko rezervira za daljše časovno obdobje polovica razpolagajočih stojnic, polovica pa jih mora biti na razpolago občasnim prodajalcem.
S stalnimi prodajalci upravljavec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec določi prodajna mesta. V primeru, da do 8.00 ure ne zasedejo prodajnega mesta, lahko le-to upravljavec dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu, pri čemer zadrži že plačani znesek pristojbine.
Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo dan pred tržnim dnevom do 10.00 ure, za katero se šteje, da je sklenjena, ko organizator ponudbe obvesti upravljavca o rezervaciji prodajnega prostora. Plačilo se izvrši po izstavitvi računa upravljavca najemniku. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo spoštoval tržni red.
11. člen
Prodajna mesta upravljavec odda v najem za določen čas tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo v najem je organizator ponudbe dolžan preveriti ustreznost prodajalca. Oddaja prodajnega mesta v podnajem je prepovedana.
12. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje pregrnejo prodajni pult z ustreznim prtom in ga lično opremijo. Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju. Dolžni so odstraniti embalažo, odpadke in drugo neprodano blago. Po končanem trgovanju prodajalec očisti vse delovne površine.
13. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem, ki kršijo določila tega tržnega reda, zaradi:
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– poskusa prodaje oporečnega blaga,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,
– nespoštovanja tržnega reda,
– oddajanja prodajnega prostora v podnajem.
V. PRODAJA BLAGA
14. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski lokalni pridelki ter izdelki in živila.
15. člen
Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča,
– neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male živali, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače obrti, turistični spominki in galanterijsko blago.
Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja tudi oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knjige in rabljeno blago, vendar je dovoljena le občasna prodaja.
Na tržnici se lahko odvija tudi bolšji sejem, prvo in tretjo soboto v mesecu.
Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
16. člen
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci,
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– nosilci osebnega dopolnilnega dela,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– trgovci in gostinci,
– občani rabljene predmete,
– društva in humanitarne organizacije,
– zadruge,
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije na kateri živijo in delajo. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.
17. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo.
Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
18. člen
Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, stojnic, miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.
19. člen
Živila s srednjim in visokim tveganjem se prodajajo v primernih premičnih ali fiksnih živilskih prodajalnah v skladu z veljavnimi predpisi. Za prodajo teh živil morajo prodajalci zagotavljati ustreznost živil s strani pooblaščenih organizacij.
20. člen
Vsa živila živalskega izvora se prodajajo iz ustrezno prilagojenih premičnih stojnic, na stojnicah pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno zdravstvenimi predpisi.
Na posameznem prodajnem mestu se lahko trguje le istovrstna živila živalskega izvora.
Sveže meso se lahko prodaja samo pakirano. Kakršna koli obdelava svežega mesa na tržnici ni dovoljena. Suhomesne izdelke se lahko prodaja na drobno.
Od mlečnih izdelkov se sir lahko reže, skuta, sirotka in sveže mleko pa morajo biti pakirani v primerni embalaži.
21. člen
Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slovensko in botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih zelišč.
Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.
22. člen
Za prodajo cvetja, malih živali, hrane za male živali, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
23. člen
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo.
24. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom.
Obliko in velikost označitve določi upravljavec.
25. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
VI. PRISTOJBINA
26. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa občinski svet občine na predlog upravljavca.
27. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku in na način, ki je naveden v pogodbi.
28. člen
Dnevno pristojbino plača prodajalec po izstavitvi računa upravljavca po določilih, ki so v pisni ali ustni pogodbi.
Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do konca tržnega časa.
V času uvajanja tržnih dni upravljavec ponudnikom ne zaračunana najema prodajnega prostora. Dolžino uvajalnega časa določi občinski svet.
VII. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA
29. člen
Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo:
– pristojne inšpekcijske službe v okviru svojih pristojnosti,
– upravljavec oziroma pooblaščeni organizator.
30. člen
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja upravljavec, oziroma pooblaščeni organizator, katera hranita tudi kopije dokumentacije.
Prodajalec je dolžan upravljavcu oziroma pooblaščenemu organizatorju predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA
31. člen
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih površin.
IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
32. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
33. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter druge odpadke so dolžni sproti odstranjevati s tržnice na prostor za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako je prodajalec dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. Kolikor prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljavec na stroške prodajalca.
34. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru. V primeru kršitev se lahko prodajalcu začasno prepove prodaja.
35. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljavec oziroma pooblaščeni organizator:
– skrbi za red in čistočo skupnih sanitarnih prostorov, prostora kjer je tekoča voda, skrbi za priklop elektrike,
– postavitev in demontažo premičnih prodajnih pultov,
– pred uporabo očisti prodajalne površine in opremo,
– prazni posode za odpadke,
– nezasedenost parkirnih prostorov pred prodajnimi pulti na Sokolski ulici,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije razkuži tržne površine.
36. člen
Vožnja in parkiranje vozil na tržnici je prepovedana, razen specializiranih vozil, namenjenih potujoči prodaji, na za to predvidenih uvozih, ter v primeru, ko to izjemoma dovoli upravljavec.
X. KONČNI DOLOČBI
37. člen
Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani upravljavca.
38. člen
Odlok o tržnem redu začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka obratovanja tržnice.
Št. 007-0006/2011
Ivančna Gorica, dne 19. maja 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti