Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 430-7/2011-2 Ob-3560/11 , Stran 1478
Št. 430-7/2011-2 Ob-3560/11
Javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in tistih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2011 (v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11) in Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/02 in 43/07). 3. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2011. 4. Upravičenci za dodelitev sredstev: Upravičenci do sredstev so turistična društva in druga društva, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani po zakonu o društvih, – da imajo v statutu in v programu društva za leto 2011 opredeljene turistične aktivnosti, – da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev, – da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar Občine Sežana ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu. Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2011 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. 5. Višina sredstev: višina predvidenih sredstev je 18.400,00 EUR. 6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini Sežana najkasneje do 31. 1. 2012 podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa. 7. Razpisni rok: razpis se zaključi 30. dan od dneva objave. 8. Oddaja in dostava vlog Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (3. Prijavni obrazec – vloga na razpis), biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne predpisanega roka do 15. ure, v sprejemno pisarno Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane priporočeno na pošti. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis Turizem« na prednji strani ovojnice. Če je zadnji dan razpisnega roka nedelja, praznik Republike Slovenije ali kakšen drug dela prost dan, se rok izteče na prvi naslednji delovni dan. Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. 9. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa. 10. Obravnava vlog Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog oziroma prijav v roku 8 dni po zaključku razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele in nepravilno označene vloge oziroma prijave ne bodo odprte. Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge oziroma prijave prijaviteljev, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje vloga oziroma prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo in so naštete v javnem razpisu pod točko 12. Vlagatelje formalno nepopolnih vlog oziroma prijav bo komisija pozvala k dopolnitvi v roku 8 dni po prejemu poziva. Nepopolne vloge oziroma prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo. Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu ustreznih deležih. Predlog izbora programov in višine sofinanciranja bo komisija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo na podlagi predloga komisije izdal/a sklepe o izboru. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Sežana. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 30. dneh po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, – prijavni obrazec, – merila za sofinanciranje. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal 05/73-10-139 mateja.grzetic@sezana.si. 13. Vsebina vloge oziroma prijave – obvezne priloge: Vlogi oziroma prijavi na razpis je potrebno priložiti naslednje priloge – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – dokazilo o registraciji oziroma delovanju društva, – fotokopijo statuta društva ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost, ki je predmet javnega razpisa, kolikor se je besedilo statuta društva oziroma drugega ustanovitvenega akta v času od prijave na javni razpis v preteklem letu spremenilo, sicer je potrebno prijavi priložiti izjavo, – izjavo, da ima društvo urejeno evidenco o članstvu v društvu, – podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz drugih postavk proračuna Občine Sežana za leto 2011, – podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih, – podpisano in žigosano izjavo v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10), – ustrezno izpolnjen, parafiran in žigosan vzorec pogodbe o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto 2011. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti