Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3552/11 , Stran 1501
Ob-3552/11
Na podlagi 13. člena Statuta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uprava Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
29. skupščino
Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., Koper – Capodistria, Pristaniška ulica 10,
ki bo dne 18. 7. 2011 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljubljani, Dunajska 22, IX. nadstropje, sejna soba. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednico skupščine se izvoli Meto Škerjanec Sošić, za preštevalca glasov Andreja Vakslja. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak, ml., iz Ljubljane. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 ter podelitev razrešnice članom nadzornega sveta in uprave. Predlogi sklepov: 2.1 Skupščina Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010. 2.2 Skupščina podeljuje predsedniku uprave mag. Simonu Vidmarju, ki je do 2. 9. 2010 opravljal funkcijo člana uprave, in članu uprave mag. Ivanu Gracarju razrešnico za poslovno leto 2010. Skupščina predsedniku uprave Danijelu Starmanu, ki je svojo funkcijo opravljal do 2. 9. 2010, in članu uprave Gregorju Strmčniku, ki je svojo funkcijo prav tako opravljal do 2. 9. 2010, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2010. 2.3 Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: za revidiranje letnega poročila Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. 4. Seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki so jih za opravljanje nalog v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: skupščina Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila s prejemki članov uprave in nadzornega sveta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki so jih za opravljanje nalog v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2010. 5. Spremembe statuta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe Statuta zavarovalnice in čistopis spremenjenega statuta v predloženem besedilu. 6. Odpoklic in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predloga sklepov: 6.1 Odpokličejo se člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev: mag. Vladimir Mišo Čeplak, Tadej Čoroli, Igor Stebernak in Boštjan Vovk. Sklep o odpoklicu stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb Statuta, sprejetih na 29. zasedanju skupščine družbe v sodni register. 6.2 Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno dobo v trajanju štirih let se izvolita: Boštjan Vovk in Tadej Čoroli. Nova člana nadzornega sveta nastopita svoj mandat naslednji dan po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 29. zasedanju skupščine družbe v sodni register. 7. Seznanitev skupščine s prenehanjem mandata predstavnika delavcev v nadzornem svetu. Predlog sklepa: svet delavcev seznanja skupščino, da naslednji dan po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 29. zasedanju skupščine družbe v sodni register preneha mandat članu nadzornega sveta Robertu Kavčiču. Predlogi delničarjev Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora biti predložena v pisni obliki, obrazložena in posredovana tajništvu uprave družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval tajništvu uprave družbe razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Udeležba na skupščini Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 14. 7. 2011. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo Gradivo za skupščino vključno z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov in s predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu uprave Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., na njenem sedežu v Kopru, Pristaniška ulica 10. Ponovno zasedanje skupščine Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. predsednica uprave mag. Meta Berk Skok član uprave mag. Simon Vidmar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti