Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3572/11 , Stran 1503
Ob-3572/11
Na podlagi določila četrtega odstavka 31. člena Statuta družbe Nove KBM d.d., Uprava banke vabi delničarje na
20. sejo skupščine
družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
ki bo v torek, dne 19. 7. 2011, ob 11. uri, v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal, da se za predsednika skupščine izvoli Grego Peljhana, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa Roberta Ernestla in Gregorja Mavsarja. Predlog sklepa: Skupščina za predsednika skupščine izvoli Grego Peljhana, odvetnika iz Ljubljane ter Roberta Ernestla in Gregorja Mavsarja za preštevalca glasov. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 20. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora. Predlagatelj sklepa je uprava. 2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2010 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 Predlog sklepa: 3.1. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 3.391.912,68 evra v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na delnico znaša 0,13 evra. Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 31. 3. 2011. Dividenda se izplača dne 20. 9. 2011. 3.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010. 3.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2010. Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet. 4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2011. Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Predlagatelj sklepa je nadzorni svet. 5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke, Predlog sklepa: 1. Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu. 2. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d. Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet. 6. Predlog določitve višine osnovnih plačil, sejnin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta. Predlog sklepa: 1. Člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo bruto mesečno plačilo v višini 1.291,00 EUR. Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.936,00 EUR, podpredsednik nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.410,00 EUR. 2. Člani stalnih komisij nadzornega sveta (navedenih v statutu ali kot takšnih določenih s sklepom nadzornega sveta), ki so hkrati člani nadzornega sveta, za svoje delo prejmejo bruto mesečno plačilo v višini 322,00 EUR (doplačilo), člani komisij, ki niso hkrati člani nadzornega sveta, pa prejmejo bruto mesečno plačilo v višini kot jo določi nadzorni svet. Predsednik komisije nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 483,00 EUR (doplačilo), podpredsednik komisije nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 354,00 EUR (doplačilo). 3. Člani in predsednik nadzornega sveta ter člani in predsedniki komisij nadzornega sveta prejmejo mesečno plačilo in doplačilo, do katerega so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta. 4. Poleg mesečnega plačila za opravljanje funkcije, predsednik in člani nadzornega sveta ter predsednik in člani komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah prejmejo sejnino v skladu z določbami statuta družbe in v skladu s tem sklepom skupščine družbe. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta. 5. Predsednik in člani nadzornega sveta prejmejo bruto sejnino v višini 275,00 EUR. Predsednik in člani komisij nadzornega sveta, prejmejo bruto sejnino v višini 220,00 EUR. 6. Za korespondenčno sejo prejmejo člani nadzornega sveta ali komisij bruto sejnino v višini 80 odstotkov predvidenih sejnin iz 5. točke tega sklepa. 7. Člani nestalnih komisij nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije za čas operativnosti posamezne komisije v višini, določeni v 2. točki tega sklepa. 8. Članom nadzornega sveta in članom komisij se za udeležbo na sejah in drugih aktivnosti po sklepu nadzornega sveta (izobraževanje, sestanek ipd.) povrnejo potni in drugi stroški v višini dejanskih stroškov. 9. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep o določitvi višine sejnine in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina banke na svoji 18. seji dne 8. 7. 2009. Ta sklep začne veljati prihodnji dan, po sprejemu na skupščini. Predlagatelj sklepa je nadzorni svet. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu banke v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure in na spletni strani družbe, http://www.nkbm.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si) in spletnih straneh Warsaw Stock Exchange (http://gpw.pl/root_en). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov in volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani banke. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda banki sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: delnicar@nkbm.si. ali po telefaksu na št. 02/229-20-14. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava banke bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: delnicar@nkbm.si. ali po telefaksu na št. 02/229-20-14. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se banki sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah banke, če so le-ti potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki najkasneje 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi banke, to je do vključno 15. 7. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 15. 7. 2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Nova Kreditna banka Maribor d.d., tajništvo banke – za skupščino, 2505 Maribor. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti banki, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani banke, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu banke v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, vsak delovni dan, od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: delnicar@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na št. 02/229-20-14. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima banka 39.122.968 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine banka sicer nima lastnih delnic, vendar pa je Poštna banka Slovenije d.d. – bančna Skupina Nove KBM na dan objave sklica skupščine lastnik 136.000 navadnih imenskih kosovnih delnic Nove KBM d.d. Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.
Uprava Nove KBM d.d. Andrej Plos, član Manja Skernišak, članica Matjaž Kovačič, predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti