Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2277. Sklep o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod, stran 6446.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Kmetijski inštitut Slovenije je pravni naslednik Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je bil v javni raziskovalni zavod preoblikovan s Sklepom o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 66/96, 65/99, 84/02, 11/06 in 43/06), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. S tem sklepom se je s preoblikovanjem Kmetijskega inštituta Slovenije, ki ga je kot Kmetijski znanstveni zavod ustanovila Vlada Ljudske Republike Slovenije z uredbo št. 32 dne 12. 11. 1946 (Uradni list LRS, št. 73/46), do katerega je Biotehniška fakulteta v Ljubljani dne 1. 1. 1964 prevzela ustanoviteljske pravice z odločbo št. 418/64, ustanovil javni raziskovalni zavod Kmetijski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inštitut). Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda je bila Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa je izvrševala Vlada Republike Slovenije.
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda: Kmetijski inštitut Slovenije.
Skrajšano ime: KIS.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda: Ljubljana.
Poslovni naslov javnega raziskovalnega zavoda: Hacquetova ulica 17, Ljubljana.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: Agricultural Institute of Slovenia.
Skrajšano ime v angleškem jeziku: AIS
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
A/01.1   Pridelovanje netrajnih rastlin,
A/01.2   Gojenje trajnih nasadov,
A/01.21   Vinogradništvo,
A/01.24   Gojenje pečkatega in koščičastega sadja,
A/01.25   Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
A/01.3   Razmnoževanje rastlin,
A/01.4   Živinoreja,
A/01.5   Mešano kmetijstvo,
A/01.6   Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava
      pridelkov,
A/02.1   Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
A/02.3   Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
A/02.4   Storitve za gozdarstvo,
C/10.4   Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in
      maščob,
C/10.9   Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
C/26.51   Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih,
      navigacijskih inštrumentov in naprav,
G/46.11   Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
      živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
G/46.21   Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in
      krmo,
G/46.22   Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
G/46.23   Trgovina na debelo z živimi živalmi,
G/46.31   Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
G/46.32   Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
G/46.33   Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
      jajci, jedilnim oljem in maščobami,
G/46.61   Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
      priključki, opremo,
G/46.75   Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki,
G/47.21   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s sadjem in zelenjavo,
G/47.301  Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi,
G/47.762  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
G/47.789  Druga trgovina na drobno v drugih
      specializiranih prodajalnah,
G/47.8   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
G/47.99   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
      stojnic in tržnic,
H/52.1   Skladiščenje,
H/52.24   Pretovarjanje,
I/55.201  Počitniški domovi in letovišča,
J/58.11   Izdajanje knjig,
J/58.14   Izdajanje knjig in druge periodike,
J/62.0   Računalniško programiranje, svetovanje in druge
      s tem povezane dejavnosti,
J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.12   Obratovanje spletnih portalov,
L/68.2   Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
      nepremičnin,
L/68.32   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
      pogodbi,
M/71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje,
M/71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M/72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije,
M/72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike,
M/73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M/74.900  Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti,
N/77.310  Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in
      zakup,
N/81.3   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
      okolice,
N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N/82.92   Pakiranje,
P/85.32   Srednješolsko poklicno in strokovno
      izobraževanje,
P/85.421  Višješolsko izobraževanje,
P/85.422  Visokošolsko izobraževanje,
P/85.5   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje,
R/90.04   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/91.01   Dejavnost knjižnic in arhivov,
R/91.04   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
      naravnih vrednosti.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami, v okviru Programa dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.
Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
Inštitut v okviru svoje dejavnosti s področja kmetijstva izvaja sledečo javno službo:
– javno službo strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin,
– javno službo strokovnih nalog v živinoreji in ostalih nalog, ki se izvajajo kot javna služba v živinoreji,
– javno službo zdravstvenega varstva rastlin,
– javno službo na področju fitofarmacevtskih sredstev in naprav,
– javno službo na področju semenarstva (posebno preskušanje sort kmetijskih rastlin),
– javno službo s področja nalog genske banke.
Inštitut opravlja naslednje naloge s področja kmetijstva:
– opravlja naloge za obvladovanje škodljivih organizmov na področju zdravstvenega varstva rastlin,
– opravlja strokovne naloge preizkušanja in ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev,
– opravlja preizkušanja sort,
– hranjenje varstvenih oziroma standardnih vzorcev semenskega materiala zavarovanih sort in sort, vpisanih v sortno listo,
– uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin,
– naknadno kontrolo semenskega materiala kmetijskih rastlin,
– vodi predpisane evidence, registre in druge zbirke podatkov, ki so povezane v informacijski sistem in mednarodne informacijske sisteme na področju živinoreje,
– opravlja strokovne naloge in monitoring na področju kontrole ustreznosti krme, dodatkov in premiksov,
– opravlja analize medu,
– opravlja analize mineralnih gnojil,
– opravlja oceno vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina,
– opravlja analize žganih pijač,
– opravlja kemijske analize fitofarmacevtskih sredstev in analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih.
Inštitut opravlja tudi strokovne naloge s področja kmetijstva v povezavi z varstvom okolja in sicer v zvezi:
– z ukrepi na vodovarstvenih območjih;
– z izpusti toplogrednih plinov in amoniaka s projekcijami in možnostmi za zmanjševanje teh izpustov ter v zvezi s pripravo programov in poročil glede zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in amoniaka,
– z varstvom voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov,
– s stanjem tal v Sloveniji,
– s prilagajanjem podnebnim spremembam,
– z biološko razgradljivimi odpadki in uporabo blata iz čistilnih naprav v kmetijstvu ter
– druge strokovne naloge v zvezi z vplivi kmetijske dejavnosti na varstvo okolja in izvajanjem ukrepov varstva okolja v kmetijstvu.
4. člen
Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, določen z letnim programom dela inštituta, ki je usklajen s Programom dela inštituta.
Inštitut opravlja naloge javne službe s področja kmetijstva iz petega odstavka prejšnjega člena in naloge s področja kmetijstva iz šestega odstavka prejšnjega člena v skladu z letnimi programi, sprejetimi na predpisan način, in na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se podrobneje uredijo s pogodbo.
Inštitut opravlja naloge iz sedmega odstavka prejšnjega člena v skladu s programi, ki jih po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, in ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejme upravni odbor inštituta. Izvajanje nalog iz programov in medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom oziroma ministrstvoma, ki sta naročnika in plačnika nalog, se podrobneje uredijo s pogodbo.
5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.
6. člen
Organiziranost inštituta se določi s statutom.
IV. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor inštituta ima sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje in prostor;
– tri člane imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst uporabnikov inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovani člani s strani uporabnikov ne smejo prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed sebe.
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na inštitutu se podrobneje določi v statutu.
8. člen
Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela in finančni načrt inštituta,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje direktorja.
9. člen
Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom oziroma poslovnikom o delu upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja je pet let.
11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in način imenovanja članov.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Inštitut upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega sklepa.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti,
– iz državnega proračuna za opravljanje nalog javne službe s področja kmetijstva iz petega odstavka 3. člena tega sklepa in nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 3. člena tega sklepa,
– iz sredstev donacij in iz nepovratnih sredstev tujih virov za opravljanje nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 3. člena tega sklepa,
– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih virov za opravljanje nalog iz sedmega odstavka 3. člena tega sklepa,
– iz državnega proračuna za izvajanje drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.
15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.
Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje nalog javne službe s področja kmetijstva iz petega odstavka 3. člena tega sklepa in nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 3. člena tega sklepa v obsegu izvajanja nalog javne službe s področja kmetijstva iz petega odstavka 3. člena tega sklepa in nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 3. člena tega sklepa na podlagi letnih programov, sprejetih na predpisan način, in na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.
Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje nalog iz sedmega odstavka 3. člena tega sklepa v obsegu izvajanja nalog iz sedmega odstavka 3. člena tega sklepa na podlagi programov, ki jih po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, in ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejme upravni odbor inštituta.
16. člen
Pri inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad, ki se financira iz donacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se natančnejše določi s statutom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.
18. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega odbora.
Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
20. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim inštitut upravlja. Za obveznosti inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, ki je bil vpisan v sodni register dne 26. 5. 1975 in je sedaj vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5055431000, ohrani vse pravice in obveznosti v pravnem prometu.
22. člen
Direktor nadaljuje delo do izteka mandata.
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega odbora inštituta nadaljuje delo dosedanji upravni odbor inštituta.
Novi upravni odbor inštituta se imenuje oziroma izvoli do 26. julija 2011.
Organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov, določenih s tem sklepom in statutom, v okviru svojih pristojnosti.
23. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem sklepom do 26. junija 2011.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 66/96, 65/99, 84/02, 11/06 in 43/06).
25. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-38/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0012
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti