Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 110-140/2011 Ob-3574/11 , Stran 1489
Št. 110-140/2011 Ob-3574/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: I. na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS): a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, b) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, c) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, d) 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, e) 2 prosti mesti okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, II. na podlagi prvega odstavka 19. člena v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS): a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, b) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, c) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti, d) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju, e) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu. Razpisni pogoji: K I/a, b, c, d, e Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu. K II/a, b, c, d, e Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu. V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09, 57/10 – skl. US in 86/10 – ZJNepS) mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter – kontaktno telefonsko številko. Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi: – dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji. Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega državnega tožilca. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje. Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje na mesto državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata. Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje