Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3591/11 , Stran 1505
Ob-3591/11
Na podlagi določil ZGD-1 in 35. točke Statuta delniške družbe SGP Tehnik d.d., sklicuje direktor družbe
13. sejo skupščine
delniške družbe SGP Tehnik d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 18. 7. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe SGP Tehnik d.d., v Škofji Loki, Stara cesta 2. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delniške družbe SGP Tehnik d.d., ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine družbe SGP Tehnik d.d. Predlog sklepa uprave je: ugotovi se sklepčnost skupščine družbe SGP Tehnik d.d., izvoli se predsednik skupščine družbe SGP Tehnik d.d. in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave je: za člana nadzornega sveta družbe SGP Tehnik d.d. se imenuje Primož Mlačnik. Mandat člana nadzornega sveta družbe SGP Tehnik d.d. prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe SGP Tehnik d.d., in traja do dne 18. 7. 2015. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, je na vpogled delničarjem v kabinetu uprave in poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa dokumentacije, ki mu ga družba zagotovi najkasneje naslednji delovni dan po podani zahtevi. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe dne 14. 7. 2011 in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (to je do dne 14. 7. 2011). Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo. Delničar glasuje osebno ali po pooblaščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred začetkom skupščine. Vsaka delnica daje imetniku en glas. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo odprt 30 minut pred začetkom.
SGP Tehnik d.d. direktor družbe mag. Klemen Ferjančič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti