Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 15/11-3 Ob-3566/11 , Stran 1488
Št. 15/11-3 Ob-3566/11
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 – ZDR), javno objavlja dve prosti uradniški delovni mesti za določen čas svetovalec v službi za analizo in mednarodno sodelovanje (v nadaljevanju SAMS) in strokovni sodelavec v službi za analizo in mednarodno sodelovanje (v nadaljevanju SAMS). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za: 1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec v SAMS: – univerzitetni diplomirani pravnik, – pravniški državni izpit ali magisterij pravnih znanosti, – 2 leti delovnih izkušenj na pravniških delih, – višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleščina, nemščina ali francoščina) s poznavanjem pravne terminologije, – usposobljenost za delo z urejevalniki besedil. Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil. 2. zasedbo delovnega mesta Strokovni sodelavec v SAMS: – univerzitetni diplomirani pravnik, – eno leto delovnih izkušenj na pravniških delih, – višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleščina, nemščina ali francoščina) s poznavanjem pravne terminologije, – usposobljenost za delo z urejevalniki besedil. Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil. II. Naloge Svetovalca v SAMS in Strokovnega sodelavca v SAMS: 1. Naloge Svetovalca v SAMS: – zbiranje podatkov in pripravljanje zahtevnejših primerjalnopravnih gradiv ter analiz za zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča, – pripravljanje zahtevnejših gradiv in podatkov, ki jih zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih član je Ustavno sodišče, – prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov, – spremljanje ustavnosodne presoje ter sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje obvestil o tem, – druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali generalnega sekretarja. 2. Naloge Strokovni sodelavec v SAMS: – zbiranje podatkov in priprava primerjalnopravnih gradiv za zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča, – pripravljanje gradiv in podatkov, ki jih zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih član je Ustavno sodišče, – prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov, – spremljanje ustavnosodne presoje ter sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje obvestil o tem, – druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali generalnega sekretarja. III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – visoka raven znanja slovenskega jezika. Kandidata, s katerima bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, ne bosta imenovana v naziv. V pogodbi o zaposlitvi se bodo kandidatu za delovno mesto Svetovalec v SAMS določile pravice oziroma dolžnosti glede na naziv svetovalec II v SAMS (44. plačni razred – 2.585,09 EUR), Strokovnemu sodelavcu v SAMS pa se bodo pravice oziroma dolžnosti določile glede na naziv svetovalec III v SAMS (42. plačni razred – 2.390,04 EUR). IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana. V. 1. Kandidati za zasedbo delovnega mesta Svetovalec v SAMS morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo diplome, – fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister znanosti), – fotokopijo dokazila o pridobljenih 2 letnih delovnih izkušnjah na pravniških delih, – fotokopija potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki sta pogoj za zasedbo delovnega mesta, – dokazila o tem, da ima kandidat izkušnje z ustreznim svetovnim jezikom s poudarkom na pravni terminologiji, – potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave tega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje), – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave tega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje), – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije. 2. Kandidati za zasedbo delovnega mesta Strokovni sodelavec v SAMS morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo diplome, – fotokopijo dokazila o pridobljenih 1 letnih delovnih izkušnjah na pravniških delih, – fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki sta pogoj za zasedbo delovnega mesta, – dokazila o tem, da ima kandidat izkušnje z ustreznim svetovnim jezikom s poudarkom na pravni terminologiji, – potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave tega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje), – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave tega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje), – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije. 3. Kandidati lahko pisne prijave z zahtevanimi dokazili vložijo do 4. 7. 2011. Ustavno sodišče ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. 4. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »Ne odpiraj – javna objava Svetovalec v SAMS« oziroma »Ne odpiraj – javna objava Strokovni sodelavec v SAMS«. VI. Izbira kandidata se bo opravila na podlagi pregleda predložene dokumentacije in z morebitnim razgovorom. VII. Z izbranima kandidatoma bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas nadomeščanja, tj. do 31. 12. 2012, s polnim delovnim časom. VIII. 1. Informacije o izvedbi razpisa dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure, na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah). 2. Ta javna objava se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije Sekretariat

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti