Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, stran 6441.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 39/92, 65/99, 37/03 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem odloku uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda: Inštitut za novejšo zgodovino.
Skrajšano ime: INZ.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda: Ljubljana.
Poslovni naslov javnega raziskovalnega zavoda: Kongresni trg 1, Ljubljana.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: Institute of Contemporary History.«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
58.110   Izdajanje knjig,
58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike,
85.421   Višješolsko izobraževanje,
85.422   Visokošolsko izobraževanje,
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje,
91.011   Dejavnost knjižnic.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.«.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega čim večjo znanstveno in strokovno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.«.
Za drugim odstavkom 6. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo;
– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe.«.
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe.«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev Inštituta se podrobneje določi v statutu.«.
6. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena se črtata.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
8. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.«.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor Inštituta na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.«.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »svoje« nadomesti z besedo »svojih«.
12. člen
Za prvim odstavkom 19. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.
13. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem odlokom do 26. junija 2011.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-31/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti