Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 1632 Ob-3575/11 , Stran 1504
Št. 1632 Ob-3575/11
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, vabi delničarje na
17. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v sredo, dne 20. 7. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba, v III. nadstropju. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc, ki piše zapisnik. 2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov. Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Francija Klauznerja in za preštevalki glasov Majo Lorencin in Zdenko Zabavnik. 3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti. Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna. 4. Predstavitev letnega poročila družbe Informatike d.d. Maribor za poslovno leto 2010, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina sprejme na znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto 2010. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v vrednosti 136.293,55 EUR se deli: – 107.794,16 EUR kot preneseni dobiček, – 28.499,39 EUR v druge rezerve iz dobička. 5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina podeljuje upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010. 6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe. Predlog sklepa: skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja za leto 2011 revizijsko družbo Revizijski center d.o.o. iz Ljubljane. 7. Dopolnitev seznama dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe. Predlog sklepa: dejavnost družbe se dopolni z dejavnostjo H53.200 – Druga poštna in kurirska dejavnost. Predlog sklepa: zaradi dopolnitve dejavnosti družbe, skupščina sprejme sklep o spremembi 3. točke statuta, kjer se doda v seznam dejavnosti še dejavnost H53.200 – Druga poštna in kurirska dejavnost. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi dne 14. 7. 2011 in ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj eno uro pred začetkom seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo. Gradivo Gradivo za skupščino, je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan, pri Maji Lorencin, od 10. do 12. ure, in pri Maji Rozman, od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva skupščine. Predlogi delničarjev Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Vnovično zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d. uprava družbe Pavel Car

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti