Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2236. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2011, stran 6403.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 6. redni seji dne 8. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       v eurih
Skupina/  NAMEN               REBALANS 1-2011
podskupina
kontov
      I. SKUPAJ PRIHODKI          5.613.966,00
      (70+71+72+73+74)
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)        4.306.643,68
70     DAVČNI PRIHODKI            4.159.992,00
700    Davki na dohodek in dobiček      3.626.763,00
703    Davki na premoženje           373.355,00
704    Domači davki na blago in storitve    159.874,00
706    Drugi davki                  0,00
71     NEDAVČNI PRIHODKI            992.011,91
710    Udeležba na dobičku in dohodki od    135.948,79
      premoženja
711    Takse in pristojbine           3.321,00
712    Denarne kazni               4.511,00
713    Prihodki od prodaje blaga in       27.907,52
      storitev
714    Drugi nedavčni prihodki         820.323,60
72     KAPITALSKI PRIHODKI           153.095,00
720    Prihodki od prodaje osnovnih         0,00
      sredstev
721    Prihodki od prodaje zalog           0,00
722    Prihodki od prodaje zemljišč in     153.095,00
      nematerialnega premoženja
73     PREJETE DONACIJE              600,00
730    Prejete donacije iz domačih virov      500,00
731    Prejete donacije iz tujine         100,00
74     TRANSFERNI PRIHODKI           308.267,09
740    Transferni prihodki iz drugih      308.267,09
      javnofinančnih institucij
741    Prejeta sredstva iz državnega         0,00
      proračuna iz sredstev proračuna
      Evropske unije
78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      0,00
787    Prejeta sredstva od drugih          0,00
      evropskih institucij
      II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   6.335.629,36
40     TEKOČI ODHODKI            2.699.140,42
400    Plače in drugi izdatki zaposlenim    447.178,45
401    Prispevki delodajalcev za socialno    71.572,24
      varnost
402    Izdatki za blago in storitve     2.116.592,86
403    Plačila domačih obresti         16.973,40
409    Rezerve                 46.823,47
41     TEKOČI TRANSFERI           2.387.970,18
410    Subvencije                  0,00
411    Transferi posameznikom in       1.582.313,90
      gospodinjstvom
412    Transferi neprofitnim          209.591,59
      organizacijam in ustanovam
413    Drugi tekoči domači transferi      591.540,69
414    Tekoči transferi v tujino         4.524,00
42     INVESTICIJSKI ODHODKI         1.069.647,27
420    Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.069.647,27
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI         178.871,49
431    Investicijski transferi pravnim in   138.696,36
      fizičnim osebam
432    Investicijski transferi         40.175,13
      proračunskim uporabnikom
      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,       –721.663,36
      PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
      IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH       0,00
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         0,00
750    Prejeta vračila danih posojil         0,00
751    Prodaja kapitalskih deležev          0,00
752    Kupnine iz naslova privatizacije       0,00
      V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA         0,00
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE          0,00
      KAPITALSKIH DELEŽEV
440    Dana posojila                 0,00
441    Povečanja kapitalskih deležev in       0,00
      naložb
442    Poraba sredstev kupnin iz naslova       0,00
      privatizacije
      VI. PREJETA POSOJILA – DANA          0,00
      POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
      DELEŽEV (IV.-V.)
C.     RAČUN FINANCIRANJA
      VII. ZADOLŽEVANJE (500)            0,00
50     ZADOLŽEVANJE                 0,00
500    Domače zadolževanje              0,00
      VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       225.714,29
55     ODPLAČILA DOLGA             225.714,29
550    Odplačila domačega dolga        225.714,29
      IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    –947.377,65
      RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
      X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   –225.714,29
      XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-    721,663,36
      VIII.-IX.)
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN   2.418.026,51
      31. 12. 2010
«
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 28.069,83 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2010
Ig, dne 9. junija 2011
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti