Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Ob-3598/11 , Stran 1505
Ob-3598/11
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe, uprava družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje
20. redno skupščino delničarjev,
ki bo v Kranju, dne 21. 7. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe. I. Dnevni red in predlogi sklepov. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja. Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov: 1. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2010 v višini 95.940 EUR ostaja nerazporejen. 2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 4. Prehod na enotirni sistem upravljanja in spremembe Statuta. Predlog sklepa: 4.1. Sprejme se predlagane spremembe Statuta družbe Gorenjski tisk d.d., ki so povezane z uvedbo enotirnega sistema upravljanja družbe. 4.2. Spremembe Statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. 5. Prenehanje mandata predsednika družbe in članov nadzornega sveta ter imenovanje članov upravnega odbora. Predlog sklepa: 5.1. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register preneha mandat predsedniku družbe Andreju Kropetu in članom nadzornega sveta: Marku Moharju, Ireni Šturm in Tini Bačić. 5.2. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register, imenuje upravni odbor v sestavi: Marko Mohar, Matjaž Satler, Davor Vlahek. 6. Določitev plačil članom upravnega odbora. Predlog sklepa: 6.1. Članom upravnega odbora pripada plačilo za udeležbo na sejah, prevozni stroški in drugi upravičeni izdatki. Predsedniku upravnega odbora pripada sejnina v višini 260,00 EUR, članu upravnega odbora pa v višini 150,00 EUR. 6.2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register. Sklepe, navedene pod točkami 1., 2. in 4. predlagata uprava in nadzorni svet, sklepe pod točkami 3., 5. in 6. pa nadzorni svet. II. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, izjavo o upravljanju, in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 11. ure. Besedilo sklica skupščine je dostopno tudi na spletni strani družbe, http://www.go-tisk.si. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje dne 17. 7. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 17. 7. 2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Gorenjski tisk d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6 (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 11. ure. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 11. ure. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 963.348 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 1.149 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d. predsednik uprave Andrej Krope

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti