Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2010, stran 6401.

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe ter dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 6. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2010, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2010 z naslednjo višino v EUR:
+-------------------+--------------+--------------+-------------+
|          |  Bilanca  |  Račun   |  Račun  |
|          |  prihodkov | finančnih  |financiranja |
|          | in odhodkov |  terjatev  |       |
|          |       | in naložb  |       |
+-------------------+--------------+--------------+-------------+
|1.Prihodki skupaj |  5.724.367 |   0    |   0   |
+-------------------+--------------+--------------+-------------+
|2. Odhodki skupaj |  6.031.159 |   0    |  137.500  |
+-------------------+--------------+--------------+-------------+
|3. Presežek    |  306.790  |   0    |   0   |
|odhodkov nad    |       |       |       |
|prihodki      |       |       |       |
+-------------------+--------------+--------------+-------------+
3. člen
+------------------------------------------------+-------------+
|Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2009 |  67.210  |
+------------------------------------------------+-------------+
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2010 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|KTO |NAZIV                            |  ZNESEK|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              |5.724.366|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |4.640.216|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                       |3.400.415|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |700 Davek na dohodek in dobiček               |2.935.146|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |703 Davek na premoženje                   | 349.939|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve            | 115.330|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                      |1.239.801|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki premoženja        | 639.630|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |711 Upravne takse                      |  2.038|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni                      |  2.436|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |714 Nedavčni prihodki                    | 595.698|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                     | 265.440|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |720 Prodaja osnovnih sredstev                |  4.240|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja      | 261.199|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                     | 818.710|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |  96.058|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |741 Prejeta sr. iz državnega pror. iz sr. pror. Evropske  | 722.652|
|   |unije                            |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                |6.031.159|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                       |1.357.678|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih            | 294.865|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |  46.691|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |402 Blago in storitve                    |1.007.650|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |409 Rezerve                         |  8.472|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                      |2.081.520|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |410 Subvencije                       |  20.879|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |411 Transferji posameznikom                 | 722.223|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |412 Transferji neprofitnim organizacijam          | 183.826|
|   |in ustanovam                        |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |413 Drugi domači transferji                 |1.154.592|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                    |2.333.792|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           |2.333.792|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                   | 258.169|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |431 Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso   | 219.696|
|   |pror. upor.                         |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |  38.472|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                | 306.790|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)              |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                |    0|
|   |IN KAP. DELEŽEV (75)                    |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil              |    0|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)     |    0|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila fin. instit.               |    0|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|VI. |DANA MINUS PREJETA POSOJILA                 |    0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          |     |
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila fin. instit.               |    0|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA                     |    0|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)                      |    0|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje                   |    0|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA                       | 137.500|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga                | 137.500|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|IX. |NETO ZADOLŽEVANJE                      | 462.500|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
|X/1. |POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (IX.-III.)          | 155.710|
+-----+------------------------------------------------------------+---------+
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2010 naslednje stanje:
Rezervni sklad                   v EUR
----------------------------------------------------------
1. Prenos iz leta 2009               33.383
2. Priliv v letu 2010                 0
3. Odliv v letu 2010                 0
4. Stanje na dan 31. 12. 2010            33.383
----------------------------------------------------------
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2010 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2011-12
Hrpelje, dne 2. junija 2011
Podžupan
Občine Hrpelje - Kozina
Peter Boršić l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti