Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni raziskovalni zavod, stran 6439.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni raziskovalni zavod
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92, 65/99, 71/02, 91/02 in 11/06) se za 1.a členom doda novi 1.b člen, ki se glasi:
»1.b člen
Izraz delavec, ki se v tem odloku uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Instituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
72.110   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije,
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije,
85.421   Višješolsko izobraževanje,
85.422   Visokošolsko izobraževanje,
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje,
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
58.110   Izdajanje knjig,
58.130   Izdajanje časopisov,
58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
58.190   Drugo založništvo,
58.290   Drugo izdajanje programja,
62.010   Računalniško programiranje,
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in
      programih,
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
63.120   Obratovanje spletnih portalov,
63.990   Drugo informiranje,
25.619   Druga površinska in toplotna obdelava kovin,
25.620   Mehanska obdelava kovin,
25.940   Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
26.600   Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in
      elektroterapevtskih naprav,
32.500   Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in
      pripomočkov,
33.130   Popravila elektronskih in optičnih naprav,
33.200   Montaža industrijskih strojev in naprav,
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja,
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti,
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
38.120   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
38.220   Ravnanje z nevarnimi odpadki,
39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
91.011   Dejavnost knjižnic.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Institut je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.«.
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij Institut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.
4. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Instituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo;
– dva člana imenuje znanstveni svet Instituta iz vrst uporabnikov Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Instituta, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci Instituta izmed sebe.«.
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega odbora izmed sebe.«.
Peti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Instituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na Institutu se podrobneje določi v statutu.«.
5. člen
Peta alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Instituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 7. člena se črtata.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Doda se novi peti odstavek 11. člena, ki se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.«.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Institut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Institut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela Instituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Instituta pripravi direktor Instituta na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Instituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Instituta.«.
10. člen
Za prvim odstavkom 19. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.
11. člen
Institut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem odlokom do 26. junija 2011.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-28/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti