Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2254. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska, stran 6426.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) je župan Občine Tržič dne 1. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska skladno z določbami Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Zaradi razvojnih potreb in novih idejnih rešitev je potrebno obstoječ ureditveni načrt spremeniti in dopolniti ter hkrati uskladiti z novo zakonodajo s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja. Občina želi z novimi vsebinami in dejavnostmi okrepiti pomen in vlogo naravnega spomenika Dovžanova soteska kot posebne naravovarstvene in krajinske vrednote tudi v slovenskem in čezmejnem prostoru ter podpreti trajnostni razvoj kmetijske, gozdarske in turistične dejavnosti. Ker po obstoječem ureditvenem načrtu ni mogoče umestiti novih objektov in dejavnosti, ureditveni načrt pa predstavlja pravno in strokovno podlago za pridobitev ustreznih dovoljenj in izvedbo novih aktivnosti, je potrebno pristopiti k postopku priprave novega OPPN-ja z vsemi strokovnimi podlagami in izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.
3.
Območje OPPN
Dovžanova soteska je bila leta 1988 razglašena za naravni spomenik – Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik (Uradni list SRS, št. 12/88). Leta 1994 pa je bil za območje Dovžanove soteske sprejet ureditveni načrt – Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Dovžanovo sotesko (Uradni list RS, št. 57-2064/1994).
Meja območja OPPN je določena v kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01, 1/11).
Dovžanova soteska se nahaja v dolini Tržiške Bistrice, približno 3 km severovzhodno od Tržiča. Območje naravnega spomenika je veliko 148 ha in razdeljeno na ožje in širše območje. Območje je tudi del posebnega varstvenega območja Karavanke (SI 3000285) Natura 2000. Ureditveno območje se nahaja severno od mesta Tržič in je v osnovi namenjeno bivalnim, rekreacijsko-turističnim, kulturno-vzgojnim in znanstvenim dejavnostim.
Skozi sotesko poteka Slovenska geološka pot. V njej pa sta urejeni tudi dve sprehajalno razgledni poti ter gozdna učna pot. V neposredni bližini naravnega spomenika, v vasi Dolina, je v nekdanji osnovni šoli urejeno Razstavno izobraževalno središče Dolina (RIS Dolina).
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova 61, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, Ulica M. Vadnova 5, Kranj
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 9, Kranj
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, Kranj
5. Elektro Gorenjska d.d., Ulica M. Vadnova 3, Kranj
6. Telekom Slovenije d.d., PE Kranj, Ulica M. Vadnova 13, Kranj
7. Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, Tržič
8. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
9. Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave osnutka OPPN ali v fazi priprave strokovnih podlag za OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
5.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN je treba v možnem obsegu upoštevati že izdelane strokovne podlage. Le-te se uporabijo in upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine in veljavnimi predpisi za posamezna področja.
Poleg uporabe razpoložljivih strokovnih podlag se za OPPN zagotovijo naslednje dodatne strokovne podlage:
– analiza stanja relevantnih naravnih in ustvarjenih razmer v prostoru obravnavanega območja; poseben poudarek naj bo na tistih okoljskih prvinah, ki so privedle do zavarovanja oziroma vzpostavitve varstvene kategorije naravni spomenik;
– ocena vplivov načrtovane prostorske ureditve na okolje;
– konceptualna (idejna) zasnova načrtovane prostorske ureditve (po potrebi v variantah);
– podatki iz zemljiške knjige ali zemljiškega katastra ali iz drugega relevantnega vira o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih, ki so vključena v območje podrobnega načrta.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN ali iz smernic nosilcev urejanja prostora, ki bodo pridobljene na osnutek OPPN.
Za izdelavo OPPN se zagotovi ustrezni geodetski načrt, tj. katastrsko–topografski načrt v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:1000. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena najkasneje do konca meseca aprila 2012. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v roku enega meseca po pridobitvi smernic. Nadaljnji sprejem predloga OPPN poteka v rokih, ki so skladni z določili 60. in 61. člena ZPNačrt.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Vse finančne obveznosti priprave OPPN so strošek Občine Tržič.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Tržič in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2011-34
Tržič, dne 1. junija 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti