Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2242. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli, stran 6408.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 18/98 – odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 30. maja 2011 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli (Uradni list RS, št. 122/07, 113/08 in 98/09) se besedilo »javni zavod Športno rekreacijski center Tivoli« v naslovu, prvem odstavku 1. člena in v naslovu Priloge 1 nadomesti z besedilom »Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA« v ustreznem sklonu.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ime zavoda je: Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA.
Skrajšano ime je: ŠPORT LJUBLJANA.
Sedež zavoda je: Ljubljana.
Poslovni naslov zavoda je: Ljubljana, Celovška cesta 25.
Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega sklepa.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
G 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
H 49.410 Cestni tovorni promet
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.300 Strežba pijač
J 60.100 Radijska dejavnost
J 60.200 Televizijska dejavnost
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 80.100 Varovanje
N 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O 84.240 Dejavnosti za javni red in varnost
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.130 Obratovanje fitnes objektov
R 93.190 Druge športne dejavnosti
R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.040 Dejavnosti za nego telesa«.
4. člen
V osmem odstavku 11. člena se za besedama »univerzitetno izobrazbo« doda besedilo »športne, pravne, ekonomske smeri ali druge družboslovne smeri, visoko strokovno izobrazbo športne, pravne, ekonomske smeri ali druge družboslovne smeri s specializacijo oziroma magisterijem športne, pravne, ekonomske smeri ali druge družboslovne smeri ali izobrazbo športne, pravne, ekonomske smeri ali druge družboslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,«.
5. člen
V Prilogi 1 se v celotnem besedilu besedi »Zavod Tivoli« nadomestita z besedama »ŠPORT LJUBLJANA«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 1. »Športni park Tivoli« se v stolpcu »Parcelne številke« na koncu prve alineje doda številka »2092«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 4. »Športni center Tesovnikova – baseball« se v stolpcu »Parcelne številke« za številko »449/1« postavi vejica in doda številka »2374«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 9. »Drsališče Zalog« se v stolpcu »Parcelne številke« v prvi alineji besedilo »2, 3, 4, 5, 7« nadomesti z besedilom »3, 4, 5, 6, 7, 8«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 12. »Športni park Kodeljevo« se v stolpcu »Parcelne številke« črta četrta alineja.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 50. »Kajak kanu center Tacen« se v stolpcu »Parcelne številke« doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– parc. št. 146/7 do 1/2 in 146/8.«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 52. »Nogometno igrišče Tabor 69« se v stolpcu »Parcelne številke« doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– parc. št. 495/4 in 496/3.«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 56. »Strelišče Tabor Ježica« se v stolpcu »Parcelne številke« doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– parc. št. 211 - del, etažna lastnina.«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 62. »Teniška igrišča Murgle I.« se v stolpcu »Parcelne številke« doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– parc. št. 393/46 in 393/47.«.
Črta se zaporedna številka 76 s celotnim besedilom. Zaporedne številke od 77 do 79 postanejo zaporedne številke od 76 do 78.
Za zaporedno številko 78 se doda nova zaporedna številka 79 z besedilom, ki se glasi:
»
+---+------------------+--+-----------------------------------+
|79 | Center Stožice | |Katastrska občina Stožice     |
|  |         | |– parcelna številka: 1005/2 in   |
|  | Upravljavec:  | |1005/7 (identifikacijska številka |
|  | ŠPORT      | |stavbe 1735–3701 – športna dvorana,|
|  | LJUBLJANA    | |Ljubljana, Vojkova cesta 100)   |
|  |         | |– parcelna številka 1005/3 in   |
|  |         | |1005/14 (identifikacijska številka |
|  |         | |stavbe 1735–3702 – večnamenski   |
|  |         | |štadion, Ljubljana, Titova cesta  |
|  |         | |25)                |
+---+------------------+--+-----------------------------------+
                               «
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-392/2007-26
Ljubljana, dne 30. maja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti