Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

Št. 352-0010/2010-13 Ob-3544/11 , Stran 1476
Št. 352-0010/2010-13 Ob-3544/11
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javni razpis
za prodajo zasedenega neprofitnega stanovanja
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmeta prodaje: 1) Zasedeno neprofitno stanovanje v Divači, na naslovu ulica Albina Dujca 4, št. dela stavbe 9, z neto tlorisno površino 35,40 m². Stanovanje se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima z Občino Divača sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Izklicna cena: 28.000,00 EUR (brez davka). IV. Ogled nepremičnin: interesenti za nakup si lahko stanovanje ogledajo po dogovoru. V. Pogoji prodaje: 1) Nepremičnina se prodaja v celoti po sistemu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Stanovanje zemljiškoknjižno ni urejeno, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Vpis lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo bo možen po vzpostavitvi etažne lastnine. 2) Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku (najvišja ponujena cena). Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik), bo prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom. Šteje se, da najemnik uveljavlja predkupno pravico, če vplača varščino in poda ponudbo za nakup nepremičnine, v nasprotnem primeru predkupno pravico izgubi. 3) Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec. Kupec (najugodnejši ponudnik) je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku, se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Kupec plača kupnino v roku 30 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, voden pri Banki Slovenije. Položena varščina se všteje v kupnino. Original pogodba se kupcu izroči po plačilu celotne kupnine in pripadajočih stroškov. 4) Po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov nepremičnina preide v last in posest kupca s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javnega zbiranja ponudb: 1) Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja, na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, sklic 00 4780010, voden pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine« do vključno dneva zaključka zbiranja ponudb. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru. 2) Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p. ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. VII. Postopek: 1) Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, do vključno petka, 8. julija 2011, do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup stanovanja na ul. Albina Dujca 4«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3) Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po izbiri. 5) Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. VIII. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in odškodninske odgovornost ustavi. Dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. IX. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/731-09-30, v času uradnih ur.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti